UCHWAŁA Nr IV/23/2011

RADY GMINY MILEJCZYCE

z dnia28 lutego 2011 r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Milejczyce.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r.Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420) uchwala, co następuje:

 

§ 1.Uchwala się Statut Gminy Milejczyce stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/55/04 Rady Gminy Milejczyce z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Milejczyce.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Adam Fiłoc

 

Załączniki:

1. Statutu Gminy Milejczyce.pdf

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Milejczyce

Wytwarzający/odpowiadający: Patryk Michał Radzicki

Wprowadzający: Patryk Michał Radzicki

Data wprowadzenia: 2012-08-29

Modyfikujący: Patryk Michał Radzicki

Data modyfikacji: 2012-08-29

Opublikował: Patryk Michał Radzicki

Data publikacji: 2012-08-29