Zarządzenia Kierownika Urzędu

Rok 2015

Numer z dnia: dotyczy
1/2015 30 stycznia 2015 powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw obywatelskich w Urzędzie Gminy Milejczyce
2/2015 26 marca 2015 regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Milejczyce (załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Milejczyce)
3/2015 26 marca 2015 Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 30.000 euro
4/2015 10 kwietnia 2015 uchylenia Zarządzenia Nr 22/2011 Wójta Gminy Milejczyce
5/2015 16 kwietnia 2015 powołania administratora bezpieczeństwa informacji
6/2015 20 kwietnia 2015 powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji w Urzędzie Gminy Milejczyce
7/2015 03 czerwca 2015 powołania Komisji do przeprowadzenia oceny ofert w postępowaniu „Dostawa ciągnika wraz z ładowaczem czołowym oraz przyczepy”
8/2015 06 lipca 2015 zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Milejczyce
9/2015 15 lipca 2015 wprowadzenia wzorów formularzy kancelaryjno – archiwalnych w Urzędzie Gminy Milejczyce
10/2015 24 lipca 2015 ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Milejczyce
11/2015 10 sierpnia 2015 powołania komisji w celu przekazania stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Milejczyce
12/2015 10 sierpnia 2015 skrócenia czasu pracy na okres upałów
13/2015 25 sierpnia 2015 powołania komisji ds. uporządkowania dokumentacji archiwalnej w Urzędzie Gminy Milejczyce
14/2015 26 sierpnia 2015 powołania komisji w celu przekazania stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Milejczyce
15/2015 26 sierpnia 2015 powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa ciągnika

 

Rok 2014

Numer z dnia: dotyczy
1/2014 16 stycznia 2014 powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajdujących się na wyposażeniu Urzędu Gminy
2/2014 13 stycznia 2014 zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Milejczyce
3/2014 24 lutego 2014 ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Milejczyce
4/2014 17 marca 2014 powołania komisji ds. likwidacji dokumentów
5/2014 24 marca 2014 powołania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie gminy Milejczyce i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji majątku ruchomego
6/2014 10 kwietnia 2014 powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi
7/2014 16 kwietnia 2014 ustalenia dnia 2 maja 2014r dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Milejczyce
8/2014 17 kwietnia 2014 wprowadzenia w Urzędzie Gminy Milejczyce Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 30.000 euro
9/2014 28 kwietnia 2014 w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Milejczyce
10/2014 14 lipiec 2014 wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Milejczyce
11/2014 10 października 2014 powołania komisji w celu przekazania stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Milejczyce
12/2014 23 października 2014 powołania komisji w celu przekazania stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Milejczyce
13/2014 29 października 2014 wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Milejczyce w zamian za święto przypadające w dniu 01 listopada 2014r.
14/2014 7 listopada 2014 powołania komisji ds. przekazania dokumentacji niearchiwalnej
15/2014 7 listopada 2014 powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Milejczycach
16/2014 8 grudnia 2014 przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Milejczyce
17/2014 18 grudnia 2014 skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Milejczyce w dniu 24 grudnia 2014r.
18/2014 18 grudnia 2014 wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Milejczyce, na których są wykonywane prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze
19/2014 18 grudnia 2014 zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Milejczyce

 

Rok 2013

Numer z dnia: dotyczy
1/2013 25 kwietnia 2013 ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Milejczyce
2/2013 13 maja 2013 wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Milejczyce

 

Rok 2012

Numer z dnia: dotyczy
1/2012 22 lutego 2012

upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania pełnomocnictw do głosowania oraz sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania

2/2012 28 lutego 2012

kontroli zarządczej w Gminie Milejczyce

3/2012 6 marca 2012

zasad udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Milejczyce

4/2012 13 marca 2012 powołania operatorów informatycznych Komisji do Spraw Referendum Gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Milejczyce przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 25 marca 2012r.
5/2012 16 marca 2012 ochrony informacji prawnie chronionych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Milejczyce
6/2012 28 marca 2012 przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów
7/2012 24 maja 2012

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Milejczyce

8/2012 25 maja 2012 wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Milejczyce, na których wykonywane są prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze
9/2012 29 maja 2012 określenia listy rodzaju przesyłek które nie są otwierane przez sekretariat w Urzędzie Gminy Milejczyce
10/2012 5 czerwca 2012 warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
11/2012 8 czerwca 2012 zatwierdzenia ”Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Milejczyce oraz Instrukcji przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ”zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Milejczyce
12/2012 28 czerwca 2012

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów

13/2012 20 września 2012

wyznaczenia pracownika do wykonywania wobec Wójta Gminy czynności z zakresu prawa pracy

14/2012 4 grudnia 2012

powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Milejczyce

15/2012 17 grudnia  2012

powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzędu Gminy oraz zapasów paliw i materiałów

16/2012 27 grudnia 2012

powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajdujących  się na wyposażeniu Urzędu Gminy

 

Rok 2011

Numer z dnia: dotyczy
1/2011 22 marca 2011

ustalenia wynagrodzenia dla Skarbnik Gminy Milejczyce

2/2011 4 kwietnia 2011

upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy określonych spraw oraz podpisywania decyzji administracyjnych

3/2011 11 kwietnia 2011

wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Milejczyce

4/2011 11 kwietnia 2011 wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Milejczyce
5/2011 26 kwietnia 2011 ustalenia dnia 2 maja dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Milejczyce
6/2011 28 kwietnia 2011 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Milejczyce
7/2011 16 maja 2011 wprowadzenia w Urzędzie Gminy Milejczyce Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
8/2011 30 maja 2011 powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Milejczyce
9/2011 1 czerwca 2011 szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Milejczyce
10/2011 3 czerwca 2011 wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy Milejczyce
11/2011 7 czerwca 2011 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Milejczyce
12/2011 10 czerwca 2011 Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Milejczyce
13/2011 29 lipca 2011 wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Milejczyce oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych
14/2011 5 sierpnia 2011

likwidacji kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy w Milejczycach

15/2011 29 sierpnia 2011 szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Milejczyce
16/2011 9 września 2011 powołania komisji przetargowej
17/2011 10 października 2011

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Milejczyce

18/2011 19 października 2011 ustalenia dnia 31 października 2011r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Milejczyce
19/2011 24 października 2011

zasad przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

20/2011 22 listopada 2011 zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Milejczyce
21/2011 22 listopada 2011 zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Milejczyce
22/2011 16 grudnia 2011

ustanowienia urzędnika wyborczego

23/2011 21 grudnia 2011 powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzędu Gminy oraz zapasów paliwa i materiałów.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Milejczyce

Wytwarzający/odpowiadający: Patryk Michał Radzicki

Wprowadzający: Patryk Michał Radzicki

Data wprowadzenia: 2012-11-21

Modyfikujący: Patryk Michał Radzicki

Data modyfikacji: 2015-08-26

Opublikował: Patryk Michał Radzicki

Data publikacji: 2012-11-21