ZARZĄDZENIE NR 2/2015
WÓJTA GMINY MILEJCZYCE
z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Milejczyce

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) zarządzam, co następuje:

  • § 1.Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Milejczyce, stanowiący załącznik do zarządzenia.
  • § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 1/2013Wójta Gminy Milejczyce z dnia 25.04.2013r w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
  • § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Milejczyce.
  • § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

załącznik do zarządzenia Nr 1/2015

 

WÓJT
JERZY IWANOWIEC

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Milejczyce

Wytwarzający/odpowiadający: Patryk Michał Radzicki

Wprowadzający: Patryk Michał Radzicki

Data wprowadzenia: 2012-08-29

Modyfikujący: Patryk Michał Radzicki

Data modyfikacji: 2015-08-21

Opublikował: Patryk Michał Radzicki

Data publikacji: 2012-08-29