Program Rewitalizacji Gminy Milejczyce

Program Rewitalizacji Gminy Milejczyce

Raport ze spotkań konsultacyjnych dotyczących:Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MILEJCZYCE
Zgodnie art. 17 ust. 2 pkt 3, Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r. poz.1023) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), Wójt Gminy Milejczyce zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejczyce
Termin konsultacji: od dnia 04.09.2017 do dnia 26.09.2017
Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:
1.    Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik nr 1). Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a.    Drogą elektroniczną na adres gokmilejczyce@gmail.com,
b.    Drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Milejczyce, Sekretariat, 17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5.
c.    Osobiście do Urzędu Gminy Milejczyce, Sekretariat, 17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5; w godzinach pracy Urzędu.
2.    Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego przedstawienie uwag  i opinii. Harmonogram spotkań:
·    07.09.2017 r. godz. 11.00 w Świetlicy Wiejskiej w Pokaniewie
·    07.09.2017 r. godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejczycach
·    11.09.2017 r. godz. 11.00 w remizie OSP w Rogaczach
·    11.09.2017 r. godz. 13.00 w remizie OSP w Sobiatynie
3.    Zbieranie uwag ustnych w dniach:
11 - 15. 09. 2017 r. w Urzędzie Gminy Milejczyce, 17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5;
w godzinach pracy Urzędu.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Milejczyce. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejczyce.

                                                                                                         Wójt
                                                                                                         Jerzy Iwanowiec

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY MILEJCZYCE

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

 Obwieszczenie
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejczyce
Na podstawie art. 17 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2017r., poz.1023) w związku z uchwałą Nr XX/136/2017 Rady Gminy Milejczyce z dnia  7 sierpnia 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Milejczyce /Dz. Urzęd. Woj. Podl. z 2017r., poz. 3123)

WÓJT GMINY MILEJCZYCE

zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Milejczyce Uchwały Nr XX/137/2017 z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejczyce. Uchwała weszła w życie z dniem 28.08.2017r.

Przyjęta uchwała stanowi podstawę do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejczyce. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Milejczyce będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr XX/136/2017 Rady Gminy Milejczyce z dnia 7 sierpnia 2017r w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Milejczyce.
Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020.
Zaplanowane do realizacji projekty w ramach w/w dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.
Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych i terminie ich przeprowadzenia  zamieszczane będą na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń.
                                                                                                                      WÓJT
                                                                                                                Jerzy Iwanowiec

Załączniki:
UCHWAŁA NR XX/137/2017 RADY GMINY MILEJCZYCE z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejczyce

UCHWAŁA NR XX/136/2017 RADY GMINY MILEJCZYCE z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Milejczyce

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Milejczyce

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt

Data wytworzenia: 2017-08-28

Wprowadzający: Eugeniusz Bajenski

Modyfikujący: Eugeniusz Bajenski

Data modyfikacji: 2017-09-18

Opublikował: Eugeniusz Bajenski

Data publikacji: 2017-08-28