Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.ug.milejczyce.wrotapodlasia.pl/

Milejczyce: Zakup ciągnika, przyczepy i ładowacza na potrzeby poprawy systemu zbiórki i wywozu odpadów w gminie Milejczyce
 

Numer ogłoszenia: 125426 - 2015; data zamieszczenia: 26.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Milejczyce , ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, woj. podlaskie, tel. 085 6579070, faks 085 6579080.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.milejczyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ciągnika, przyczepy i ładowacza na potrzeby poprawy systemu zbiórki i wywozu odpadów w gminie Milejczyce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika wraz z ładowaczem czołowym oraz przyczepy na potrzeby realizacji operacji pn. : Zakup ciągnika, przyczepy i ładowacza na potrzeby poprawy systemu zbiórki i wywozu odpadów w gminie Milejczyce Szczegółowe określenie przedmiotu określa SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 34.22.33.00-9, 34.39.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.06.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości w wysokości: 5000zł (pięć tysięcy złotych) Szczegółowe informacje na temat wadium zawarto w SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

           Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie w/w warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie w/w warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie w/w warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

           Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

           Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie w/w warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

            Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie w/w warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90

 • 2 - Termin dostawy - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.milejczyce.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Milejczyce Ul. Szkolna 5 17-332 Milejczyce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Milejczyce Ul. Szkolna 5 17-332 Milejczyce Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jet współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie Nr 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Milejczyce

Wytwarzający/odpowiadający: Patryk Michał Radzicki

Wprowadzający: Patryk Michał Radzicki

Data wprowadzenia: 2015-05-26

Modyfikujący: Patryk Michał Radzicki

Data modyfikacji: 2015-05-26

Opublikował: Patryk Michał Radzicki

Data publikacji: 2015-05-26