Ogłoszenia, przetargi, obwieszczenia, informacje

ROK 2020

GKOŚ.6220.6.2020                                                                    Milejczyce, dn. 29.09.2020 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MILEJCZYCE  z dnia 29 września 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Milejczyce wydał decyzję z dnia 29.09.2020 r. znak: GKOŚ.6220.6.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 460 i 461, położonych w obrębie Milejczyce, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki, województwo podlaskie”.

       Decyzja została wydana na wniosek Green PV Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowy Świat 33 lok. 13, 00-029 Warszawa.

- obwieszczenie

-decyzja

 

 

ZPIN.6812.3.2017                                                              Milejczyce, dnia 21 września 2020 r.

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Milejczyce odwołuje:

- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Milejczyce położonej na gruntach wsi Choroszczewo, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 136/3    o powierzchni 0,10 ha oraz 148/3 o powierzchni 0,10 ha, dla nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta, wyznaczony na dzień 23 września 2020 r. o godz. 08:30.

Ogłoszenie nr 585749-N-2020 z dnia 2020-09-17 r.

 „Budowa budynku świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją na terenie części dz. nr 15/3 w obrębie: 0016, Wałki (gm. Milejczyce)”

- Ogłoszenie nr 585749-N-2020 z dnia 2020-09-17 r.

- SWIZ

- Przedmiary

- Dokumentacja projektowa

 

ZPIN.271.9.2.2020                                                                    Milejczyce, 14 września 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa budynku świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją na terenie części dz. nr 15/3 w obrębie: 0016, Wałki (gm. Milejczyce)”

Załącznik: -Unieważnienie_postępowania

 

GKOŚ.6220.7.2020                                                        Milejczyce, dnia 08 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 08 września 2020 r. na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) na podstawie wniosku złożonego przez Marka Chursowicza, zam, Żurobice 114, 17-306 Dziadkowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,budowie elektrowni fotowoltaicznej ,,Milejczyce C i D” o mocy nominalnej do 2,0 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego na działce oznaczonej nr geod. 127, położonej w obrębie ewidencyjnym 0010 Milejczyce, gm. Milejczyce

- Obwieszczenie

 

 

GKOŚ.6220.6.2020                                                            Milejczyce, dnia 08 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 08 września 2020 r. przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 10 §1 oraz  art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez Green PV Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 33 lok.13,                                 00-029 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod tytułem ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 460 i 461, położonych w obrębie Milejczyce, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki, województwo podlaskie

- Obwieszczenie

 

 

                                                                     Milejczyce, dnia 17 sierpnia 2020 r.                                                                                                

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Milejczyce ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należących do Gminy Milejczyce położonych na gruntach:

- Biełki działka 418/1,

- Biełki działka 476,

- Rogacze działka  492,

- Rogacze działka  501/1,

- Rogacze działka  157/1,

- Mikulicze działa 424/2,

- Mikulicze działka 321/3,

- Choroszczewo działka 136/3 i działka 148/3.

 

GKOŚ.6220.6.2020                                                             Milejczyce, dn. 13 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 13 sierpnia 2020 r. na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) na podstawie wniosku złożonego przez Green PV Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00—29 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod tytułem ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 460 i 461, położonych w obrębie Milejczyce, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki, województwo podlaskie”

- OBWIESZCZENIE

     

                                                                                      Milejczyce, dnia 13 sierpnia 2020 r.

WYKAZNIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Milejczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Milejczyce:

1.Rogacze – nr działki 167, powierzchnia 0,21 ha, cena wywoławcza 7 560,00 zł

 1. Sobiatyno – nr działki 1478, i 1479, powierzchnia 0,41 ha i 0,41 ha, cena wywoławcza 20 340,00 zł i 20 710,00 zł

Załącznik: - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

ZPIN.271.14.2020                                                               Milejczyce, dnia 10 sierpnia 2020 r.

Dotyczy: „Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Protokół_otwarcia_ofert

 

 

 

ZPIN.271.14.2020                                                               Milejczyce, dnia 06 sierpnia 2020 r.

Dotyczy: „Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Odpowiedź_na_zapytanie

 

ZPIN.271.14.2020                                                               Milejczyce, dnia 03 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:

„Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe

- Formularz ofertowy

 

ZPIN.271.9.2.2020                                                                      Milejczyce, 22 lipca 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa budynku świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją na terenie części dz. nr 15/3 w obrębie: 0016, Wałki (gm. Milejczyce)”

Informacja z otwarcia ofert

 

GKOŚ.6220.5.2020                                                                  Milejczyce, dnia 15 lipca 2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Milejczyce na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Milejczyce wydał decyzję z dnia 15.07.2020 r. znak: GKOŚ.6220.5.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni fotowoltaicznej ,,Milejczyce A” o mocy nominalnej do 2,0 MW na działce o nr ew. 126, w obrębie ewidencyjnym Milejczyce, w Gminie Milejczyce”.

Załączniki:

-Obwieszczenie

- Decyzja

 

GKOŚ.6220.3.2020                                                               Milejczyce, dn. 15.07.2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Milejczyce  na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Milejczyce wydał decyzję z dnia 15.07.2020 r. znak: GKOŚ.6220.3.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,eksploatacji złoża piasku ze żwirem POKANIEWO VII na części działki o nr ew. 11/1, obręb geodezyjny Pokaniewo Kolonia, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki”.

Załączniki:

-Obwieszczenie

- Decyzja

 

ZPIN.271.13.2020                                                                 Milejczyce, dn. 13 lipca 2020 r.

Zapytanie ofertowe na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Milejczyce

Załącznik  -Protokół_otwarcia_ofert

 

GKOŚ.6220.4.2020                                                                       Milejczyce, dn. 07.07.2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Milejczyce z dnia 07 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Milejczyce wydał decyzję z dnia 07.07.2020 r. znak: GKOŚ.6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w obrębie Milejczyce, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki, województwo podlaskie”.

Załączniki:

-Obwieszczenie

- Decyzja

 

Ogłoszenie nr 555845-N-2020 z dnia 2020-07-07 r.

 „Budowa budynku świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją na terenie części dz. nr 15/3 w obrębie: 0016, Wałki (gm. Milejczyce)”

- Ogłoszenie_nr_555845-N-2020

- SWIZ

- Przedmiary

- dokumentacja projektowa

 

ZPIN.271.13.2020                                                                 Milejczyce, dn. 02 lipca 2020 r.

Zapytanie ofertowe na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Milejczyce.

Załącznik  -Zapytanie_oferotwe

 

GMINA MILEJCZYCE                                                            Milejczyce, dn. 30-06 2020 r.

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zdalna Szkoła”

Celem projektu jest  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Zakup 13 laptopów został sfinansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. 

Dofinansowanie projektu z UE    34 922,16

Plakat

GKOŚ.6220.5.2020                                                              Milejczyce, dn. 29 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Milejczyce na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez EL-STAW SOLAR s. c. A. Stawiecki, R. Stawiecki z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 23, 17-300 Siemiatycze, w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,budowie elektrowni fotowoltaicznej ,,Milejczyce A” o mocy nominalnej do 2,0 MW na działce o nr ew. 126, w obrębie ewidencyjnym Milejczyce, w Gminie Milejczyce”

 

 

GKOŚ.6220.3.2020                                                               Milejczyce, dn. 29 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Milejczyce na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez KUNICCY Paweł Kunicki, Robert Kunicki s. c. z siedzibą przy ul. Binduga 38, 17-120 Brańsk, w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,eksploatacji złoża piasku ze żwirem POKANIEWO VII na części działki o nr ew. 11/1, obręb geodezyjny Pokaniewo Kolonia, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki”

ZPIN.271.9.1.2020                                                                      Milejczyce, 23 czerwca 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa budynku świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją na terenie części dz. nr 15/3 w obrębie: 0016, Wałki (gm. Milejczyce)”

Załącznik:

-Unieważnienie_postępowania

GKOŚ.6220.4.2020                                                                       Milejczyce, dn. 22.06.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez URZĄD GMINY MILEJCZYCE z siedzibą przy ul. Szkolnej 5, 17-332 Milejczyce, w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w obrębie Milejczyce, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki, województwo podlaskie”

Załącznik:  -OBWIESZCZENIE

ZPIN.271.9.1.2020                                                                      Milejczyce, 19 czerwca 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa budynku świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją na terenie części dz. nr 15/3 w obrębie: 0016, Wałki (gm. Milejczyce)”

Informacja z otwarcia ofert

 

Milejczyce, dnia 16 czerwca 2019 r.

Wójt Gminy Milejczyce podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

 1. Nieruchomość położona w miejscowości Biełki obręb Biełki o nr geod. 415 o pow. 0,2400 ha (ŁIV – 0,2400 ha).
 2. Nieruchomość położona w miejscowości Lewosze obręb Borowiki o nr geod. 6/1 o pow. 0,6900 ha (ŁIV – 0,0800 ha, ŁV – 0,0300 ha, PsV – 0,1700 ha, RV – 0,2600 ha, RVI – 0,1500 ha).

III. Nieruchomość położona w miejscowości Miedwieżyki obręb Miedwieżyki o nr geod. 216/2 o pow. 0,8600 ha (B-RV – 0,1200 ha, PsV – 0,1100 ha, RV – 0,3000 ha, RVI – 0,2100 ha, S-RV – 0,1200 ha, W – 0,0000 ha).

 1. Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 320/2 o pow. 0,2000 ha (PsVI – 0,2000 ha).
 2. Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 507/1 o pow. 0,3000 ha (RIVa – 0,0900 ha, RV – 0,1100 ha, RVI – 0,1000 ha).

Załącznik:

- Wykaz_nieruchomości_przeznaczonych_do_dzierżawy_na_okres_do_3_lat

 

 

ZPIN.271.9.1.2020                                                             Milejczyce, dnia 16 czerwca 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa budynku świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją na terenie części dz. nr 15/3 w obrębie: 0016, Wałki (gm. Milejczyce)”

Załącznik:

-Wyjaśnienie_treści_specyfikacji_istotnych_warunków_zamówienia

 

ZPIN.271.11.2020                                                               Milejczyce, dnia 05 czerwca 2020 r.

„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Załączniki:  - Protokół_otwarcia_ofert

 

ZPIN.271.10.2020                                                               Milejczyce, dnia 05 czerwca 2020 r.

 „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Załączniki:  Protokół_otwarcia_ofert

Ogłoszenie nr 547372-N-2020 z dnia 2020-06-04 r.
 „Budowa budynku świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją na terenie części dz. nr 15/3 w obrębie: 0016, Wałki (gm. Milejczyce)”
- Ogłoszenie nr 547372-N-2020
- SWIZ
- Przedmiary
- dokumentacja projektowa

ZPIN.271.9.2020                                                                        Milejczyce, 03 czerwca 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa budynku świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją na terenie części dz. nr 15/3 w obrębie: 0016, Wałki (gm. Milejczyce)”

Załącznik:

-  informacja o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania

 

GKOŚ.6220.5.2020                                                              Milejczyce, dn. 01 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Milejczyce z dnia 01 czerwca 2020 r. na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) na podstawie wniosku złożonego przez EL-STAW SOLAR s. c. A. Stawiecki, R. Stawiecki z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 23, 17-300 Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,budowie elektrowni fotowoltaicznej ,,Milejczyce A” o mocy nominalnej do 2,0 MW na działce o nr ew. 126, w obrębie ewidencyjnym Milejczyce, w Gminie Milejczyce”

 

 

ZPIN.271.11.2020                                                                Milejczyce, dnia 29 maja 2020 r.

Urząd Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:

„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe

- Formularz ofertowy

 

 

ZPIN.271.10.2020                                                                    Milejczyce, dnia 29 maja 2020 r.

Urząd Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe

- Formularz ofertowy

 

                                                                                              Milejczyce, dnia 28 maja 2020 r.

WYKAZNIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Milejczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Milejczyce:

 1. Biełki – nr działki 418/1, powierzchnia 0,12 ha, cena wywoławcza 4 440,00 zł
 2. Biełki – nr działki 476, powierzchnia 0,85 ha, cena wywoławcza 16 615,00 zł

3.Rogacze – nr działki 492, powierzchnia 0,25 ha, cena wywoławcza 9 955,00 zł

 1. Rogacze – nr działki 157/1, powierzchnia 0,38 ha, cena wywoławcza 8 900,00 zł
 2. Choroszczewo – nr działki 136/3 i 148/3, powierzchnia 0,10 ha i 0,10 ha, cena wywoławcza 9 260,00 zł
 3. Mikulicze- nr działki 321/3, powierzchnia 0,26 ha, cena wywoławcza 5 502,00 zł
 4. Mikulicze – nr działki 424/2, powierzchnia 0,53 ha, cena wywoławcza 12 710,00 zł
 5. Rogacze – nr działki 501/1, powierzchnia 0,31 ha, cena wywoławcza 9 950,00 zł

Załącznik:

- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

ZPIN.271.9.2020                                                                    Milejczyce, 26 maja 2020 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa budynku świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją na terenie części dz. nr 15/3 w obrębie: 0016, Wałki (gm. Milejczyce)”
Informacja z otwarcia ofert

 

GKOŚ.6220.4.2020                                                                    Milejczyce, dn. 21 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 21 maja 2020 r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) na podstawie wniosku złożonego przez URZĄD GMINY MILEJCZYCE z siedzibą przy ul. Szkolnej 5, 17-332 Milejczyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętne w obrębie Milejczyce, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki, województwo podlaskie”

załącznik:

- OBWIESZCZENIE

GKOŚ.6220.3.2020                                                                 Milejczyce, dn. 21 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 21 maja 2020 r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) na podstawie wniosku złożonego przez KUNICCY Paweł Kunicki, Robert Kunicki s. c. z siedzibą przy ul. Binduga 38, 17-120 Brańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,eksploatacji złoża piasku ze żwirem POKANIEWO VII na części działki o nr ew. 11/1, obręb geodezyjny Pokaniewo Kolonia, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki”

Załącznik

- Obwieszczenie

ZPIN.271.9.2020                                                              Milejczyce, dnia 21 maja 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa budynku świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją na terenie części dz. nr 15/3 w obrębie: 0016, Wałki (gm. Milejczyce)”

Informacja dla firm zainteresowanych przetargiem

GKOŚ.6220.2.2020                                                                     Milejczyce, 19 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 19 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachNa podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Milejczyce wydał decyzję z dnia 19.05.2020 r. znak: GKOŚ.6220.2.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,powierzchniowej eksploatacji kopaliny ze złoża SOBIATYNO III, położonej  na działce o nr 1410 w miejscowości Sobiatyno, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki, o powierzchni 1,3023 ha”.

Załączniki
- Obwieszczenie
- Decyzja

GKOŚ.6220.1.2020                                                                  Milejczyce, 19 maja 2020 r.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 19 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Milejczyce wydał decyzję z dnia 19.05.2020 r. znak: GKOŚ.6220.1.2020  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,powierzchniowej eksploatacji kopaliny ze złoża SOBIATYNO II, położonej na działce o nr 1472/2 w miejscowości Sobiatyno, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki,  o powierzchni 0,781 ha”.
Załączniki
- Obwieszczenie
- Decyzja

 

Ogłoszenie nr 538210-N-2020 z dnia 2020-05-11 r.
 „Budowa budynku świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją na terenie części dz. nr 15/3 w obrębie: 0016, Wałki (gm. Milejczyce)”
- Ogłoszenie nr 538210-N-2020
- SWIZ
- Przedmiary
- dokumentacja projektowa

 

GKOŚ.6220.2.2020                                                                Milejczyce, dnia 05 maja 2020r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)  w związku z wnioskiem złożonym przez ROBOTY ZIEMNE KOPARKĄ Jarosław Dobrowolski z siedzibą Wałki 43, 17-332 Milejczyce, w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,powierzchniowej eksploatacji kopaliny ze złoża SOBIATYNO III, położonej na działce  o nr 1410 w miejscowości Sobiatyno, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki, o powierzchni 1,3023 ha” zawiadamiam:o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji

Załącznik:

-OBWIESZCZENIE

 

GKOŚ.6220.1.2020                                                                Milejczyce, dnia 05 maja 2020r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez ROBOTY ZIEMNE KOPARKĄ Jarosław Dobrowolski z siedzibą Wałki 43, 17-332 Milejczyce, w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,powierzchniowej eksploatacji kopaliny ze złoża SOBIATYNO II, położonej na działce o nr 1472/2 w miejscowości Sobiatyno, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki, o powierzchni 0,781 ha” zawiadamiam:o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji

 Załącznik:

-OBWIESZCZENIE

 

                                                                            Milejczyce,  marzec 2020r.

Budujemy Kapitał Społeczny Gminy Milejczyce 2

  Działając na podstawie art. 33 ust.4a ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2014 poz.1146 z późń. zm.) Gmina Milejczyce informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pt. „Budujemy Kapitał Społeczny Gminy Milejczyce 2”.

  Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2020 r. do 31.03.2021 r. Przyczyną uzasadniającą udział Gminy Milejczyce w projekcie jest zaplanowane w projekcie wsparcie aktywizacyjne (społeczne oraz zawodowe), którego celem jest zmniejszenie obszaru ubóstwa oraz wykluczenia społecznego wśród osób zamieszkujących teren Gminy Milejczyce.
  Podmiotami uczestniczącymi w realizacji projektu są Fundacja Pro Anima z siedzibą w Białymstoku (Lider), Gmina Milejczyce (Partner) oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejczycach (Realizator).
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY, DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, PIORYTET INWESTYCYJNY 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

  Cel główny projektu
  Celem głównym jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej przez 10 (5K, 5M) mieszkańców Gminy Milejczyce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Aktywności Lokalnej do końca 31.03.2021.

  Grupa docelowa
  Grupę docelową stanowić będzie 10 w wieku powyżej 18 roku życia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczny, osoby bierne zawodowo lub poszukujące pracy, które uczą się lub zamieszkują na obszarze LGD Tygiel Doliny Bugu tj. Gmina Milejczyce w województwie podlaskim.

  Oferta projektu:
1. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK PROJEKTU:
a) Stworzenie kontraktu socjalnego,
b) Doradztwo psychologiczne − coaching indywidualny.
2. AKTYWNA INTEGRACJA ZAWODOWA – DORADZTWO ZAWODOWE
a) Indywidualne poradnictwo zawodowe.
3. AKTYWNA INTEGRACJA ZAWODOWA – SZKOLENIA ZAWODOWE
a) Szkolenia zawodowe dla wszystkich uczestników projektu:
- ogrodnik terenów zieleni,
- prawo jazdy kat. B.
4. STAŻE ZAWODOWE dla 10 uczestników projektu.
  Rekrutacja
  Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. Realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno−promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby osób, przy zachowaniu zasady równości szans i niedyskryminacji. Prowadzona będzie z największym natężeniem w I i II miesiącu realizacji projektu.
  Kryteria formalne:- zamieszkanie na terenie wiejskim województwa podlaskiego,
- przynależność do grupy docelowej,
- wiek powyżej 18 lat.
   Kryteria pierwszeństwa:
- korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) + 10 pkt,
- osoby długotrwale bezrobotne + 8 pkt,
- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego + 8 pkt,
- osoby powyżej 50 roku życia + 8 pkt,
- osoby z niepełnosprawnością + 5 pkt.
  Termin naboru
  2020.03.01 – 2020.10.31  Okres realizacji
  Projekt realizowany w okresie 2020.03.01 – 2021.03.31.
  Efekty projektu
  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 10,
Liczba osób, którzy uczestniczyli w szkoleniu Ogrodnik terenów zielonych: 10,
Liczba osób, którzy uczestniczyli w Kursie prawa jazdy kat. B: 5.
  Biuro projektu
Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657 90 70,
e-mail: milejczyce@proanima.pl, www.milejczyce.pl

REGULAMIN PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY

PROJEKT „BUDUJEMY KAPITAŁ SPOŁECZNY GMINY MILEJCZYCE 2

  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce2”

--INFORMACJA

--FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

--BUDUJEMY KAPITAŁ SPOŁECZNY GMINY MILEJCZYCE 2

 

GKOŚ.6220.2.2020                                                                Milejczyce, dnia 23 marca 2020r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) na podstawie wniosku złożonego przez ROBOTY ZIEMNE KOPARKĄ Jarosław Dobrowolski z siedzibą Wałki 43, 17-332 Milejczyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,powierzchniowej eksploatacji kopaliny ze złoża SOBIATYNO III, położonej na działce o nr 1410 w miejscowości Sobiatyno, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki,  o powierzchni 1,3023 ha”.

Załącznik:

-OBWIESZCZENIE

 

 

GKOŚ.6220.1.2020                                                                Milejczyce, dnia 23 marca 2020r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) na podstawie wniosku złożonego przez ROBOTY ZIEMNE KOPARKĄ Jarosław Dobrowolski z siedzibą Wałki 43, 17-332 Milejczyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,powierzchniowej eksploatacji kopaliny ze złoża SOBIATYNO II, położonej na działce o nr 1472/2 w miejscowości Sobiatyno, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki, o powierzchni 0,781 ha”.

Załącznik:

-OBWIESZCZENIE

 

ZPIN.271.4.2020                                              Milejczyce, dnia 13 marca 2020 r.
Protokół otwarcia ofert - „Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody podziemnej w Milejczycach”
Załącznik:
- Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

 

 

ZPIN.271.6.2020                                                            Milejczyce, dnia 10 marca 2020 r.

Zapytanie ofertowe na Wyłapywanie i odbieranie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Milejczyce wraz z transportem i utrzymaniem w schronisku dla zwierząt.

Załącznik

-Protokół_otwarcia_ofert

 

ZPIN.271.4.2020                                                             Milejczyce, dnia 04 marca 2020 r.

Protokół otwarcia ofert - „Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody podziemnej w Milejczycach”

Załącznik:

- Protokół_otwarcia_ofert

 

ZPIN.271.3.2020                                                             Milejczyce, dnia 03 marca 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Opracowanie raportu o stanie Gminy Milejczyce za 2019 rok”

Załącznik:

- Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

ZPIN.271.6.2020                                    Milejczyce, dnia 02 marca 2020 r.
Zapytanie ofertowe na Wyłapywanie i odbieranie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Milejczyce wraz z transportem i utrzymaniem w schronisku dla zwierząt.
Załącznik
-Zapytanie_oferotwe
-Formularz_ofertowy

Milejczyce, dnia 25 lutego 2020 r.
Wójt Gminy Milejczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
I. Nieruchomość położona w miejscowości Borowiki obręb Borowiki o nr geod. 190                          o pow. 0,0800  ha (RVI – 0,0800 ha).
II. Nieruchomość położona w miejscowości Mikulicze obręb Mikulicze o nr geod. 458                        o pow. 0,3100 ha (ŁIV – 0,1100 ha, ŁV – 0,2000 ha).
III. Nieruchomość położona w miejscowości Klimkowicze obręb Klimkowicze o nr geod. 1/3             o pow. 0,7900 ha (PsIV – 0,7900 ha).
Załącznik:
-Wykaz_nieruchomości_przeznaczonych_do_dzierżawy_na_okres_do_3_lat

 

ZPIN.271.4.2020                                                    Milejczyce 25.02.2020 r
Gmina Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:
„Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody podziemnej w Milejczycach”
Załączniki:
- Zapytanie_ofertowe
-Załączniki_do_zapytania

 

ZPIN.271.3.2020                                                             Milejczyce, dnia 21 lutego 2020 r.

Protokół otwarcia ofert - „Opracowanie raportu o stanie Gminy Milejczyce za 2019 rok”

Załącznik:

- Protokół_otwarcia_ofert

 

 ZPIN.271.3.2020                                  Milejczyce, dnia 13 lutego 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Urząd Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:

„Opracowanie raportu o stanie Gminy Milejczyce za 2019 rok”

 

 

Załącznik:  1. Formularz ofertowy  2. Projekt umowy  3. Klauzula informacyjna

 

Milejczyce, dnia 15 stycznia 2020 r.

DECYZJA zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 7 ust. l pkt. 2 i ust. 6, art. 9 ust. 1, laa, lb i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 stycznia 2020 r. firmy POMOC DROGOWA Franciszek Tarasiuk z siedzibą Dziadkowice 39, 17-306 Dziadkowice o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Milejczyce udzielani zezwolenia firmie POMOC DROGOWA Franciszek Tarasiuk z siedzibą w Dziadkowicach 39, 17-306 Dziadkowice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na następujących warunkach

Decyzja_zezwalająca_na_prowadzenie_działalności_w_zakresie_opróżniania_zbiorników_bezodpływowych_i transportu_nieczystości_ciekłych

 

Milejczyce, dnia 28 stycznia 2020 r.

-Plan_postępowań_o_udzielenie_zamówień_publicznych_Gminy_Milejczyce_na_2020_rok

 

ZPIN.271.1.2020       Milejczyce, dnia 20 stycznia 2020 r.                                                         

Dotyczy: .: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Milejczyce”.

--Zawiadominie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

 

Milejczyce, dnia 16 stycznia 2020 r.  

 ZPIN.271.1.2020

Dotyczy: .: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Milejczyce”.

-Informacja_z_otwarcia_ofert

Milejczyce , 13-01-2019r

Gmina Milejczyce: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Milejczyce

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zabudowy

-Informacja_o_zmianie_treści_SWIZ

-Zalacznik_nr_7_Projekt_umowy_zmieniony

Milejczyce , 09-01-2019r

Gmina Milejczyce: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Milejczyce

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zabudowy

-Informacja_o_zmianie_treści_SWIZ

-SIWZ_odpady_zmieniony

-Zalacznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamowienia_zmieniony

-Zalacznik_nr_2_Formularz_ofertowy_zmieniony

-Zalacznik_nr_7_Projekt_umowy_zmieniony

-Ogłoszenie_nr_540003973

ogłoszenie nr 500373-N-2020 z dnia 2020-01-03 r.

 Gmina Milejczyce: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Milejczyce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Załączniki:

-SIWZ_odpady_2019

-Zalacznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamowienia

-Zalacznik_nr_2_Formularz_ofertowy

-Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow

-Zalacznik_nr_4_Wzor_oswiadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia

-Zalacznik_nr_5_Wzor_wykazu_wykonanych_uslug

-Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej

-Zalacznik_nr_7_Projekt_umowy

-Zalacznik_nr_8_Wzor_oswiadczenia_o_zatrudnieniu

ROK 2019

Ogłoszenie o dotacji dla OSP

Gmina Milejczyce w 2019 r. otrzymała z budżetu Województwa Podlaskiego dotację w wysokości 60 000,00 złotych na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej. Ze środków zakupiono: Samochód Specjalny Pożarniczy MAN/STOLARCZYK TGM 13.298  Zakupiony pojazd  przekazano OSP Milejczyce.

Milejczyce, dn. 15.10.2019 r.
Znak sprawy: ZPIN.271.6.4.2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy:przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Sobiatynie na działce nr 1061 realizowanego na podstawie projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie”

 

Ogłoszenie nr 600377-N-2019 z dnia 2019-09-27 r.

Gmina Milejczyce: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Nazwa projektu lub programu
projekt pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie” realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Nr projektu UM10-6935-UM1010384/17

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEKRÓJ

RZUT PARTERU STAN AKTUALNY

RZUT PARTERU STAN PO PRZEBUDOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 

 

ZPIN.271.6.3.2019                                                              Milejczyce, dnia 05 sierpnia 2019 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Sobiatynie na działce nr 1061 realizowanego na podstawie projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie” z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Nr projektu UM10-6935-UM1010384/17.

Załącznik

- Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania

 

Milejczyce, dnia 12 lipca 2019 r.

ZPIN.271.6.3.2019

dotyczy:

przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Sobiatynie na działce nr 1061 realizowanego na podstawie projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie” z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Nr projektu UM10-6935-UM1010384/17

Załącznik: -Informacja_z_otwarcia_ofert

 

Milejczyce, dnia 01 lipca 2019 r.

Wójt Gminy Milejczyce podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

 1. Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 538/1 o pow. 0,2500 ha (ŁIV – 0,0300 ha, RV – 0,2200 ha).
 2. Nieruchomość położona w miejscowości Mikulicze obręb Mikulicze o nr geod. 425/1 o pow. 0,2100 ha (RIVb – 0,1700 ha, RV – 0,0400 ha).

III. Nieruchomość położona w miejscowości Miedwieżyki obręb Miedwieżyki o nr geod. 172/3   o pow. 0,2700 ha (PsIV – 0,0100ha, RIVb -0,1800 ha, RV – 0,0800 ha).

 1. Nieruchomość położona w miejscowości Nowosiółki obręb Nowosiółki o nr geod. 444 o pow. 0,7400 ha (RVI – 0,7400 ha ).
 2. Nieruchomość położona w miejscowości Milejczyce obręb Milejczyce o nr geod. 981/1 o pow. 0,0900 ha (B-RIVb – 0,0500 ha, RIVa – 0,0300 ha, RIVb – 0,0100 ha ).

Załącznik: Wykaz_nieruchomości_przeznaczonych_do_dzierżawy_na_okres_do_3_lat

Ogłoszenie nr 564998-N-2019 z dnia 2019-06-25 r.

Gmina Milejczyce: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Nazwa projektu lub programu

projekt pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie” realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Nr projektu UM10-6935-UM1010384/17

Załączniki:

- Ogłoszenie_nr_564998-N-2019

- Specyfikacja_Techniczna_Sobiatyno

- swiz_remont_świetlicy_Sobiatyno

- przedmiar_robót

- przekrój_A-A

- rzut_parteru_stan_aktualny

- rzut_parteru_po_przebudowie

 

 

ZPIN.271.6.2.2019                                               Milejczyce, dnia 24 czerwca 2019 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Sobiatynie na działce nr 1061 realizowanego na podstawie projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie” z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Nr projektu UM10-6935-UM1010384/17

Załącznik

- Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania

 

ZPIN.271.6.2.2019                                              Milejczyce, dnia 19 czerwca 2019 r.
dotyczy:   przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Sobiatynie na działce nr 1061 realizowanego na podstawie projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie” z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Nr projektu UM10-6935-UM1010384/17
Załącznik:
-Informacja_z_otwarcia_ofert

 

Ogłoszenie nr 555414-N-2019 z dnia 2019-06-03 r.

Gmina Milejczyce: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie; OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Nazwa projektu lub programu - projekt pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie” realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Nr projektu UM10-6935-UM1010384/17

Załączniki:

- Ogłoszenie_nr_555414-N-2019

- Specyfikacja_Techniczna_Sobiatyno

- swiz_remont_świetlicy_Sobiatyno_v._03.06.2019

- przedmiar_robót

- przekrój_A-A

- rzut_parteru_stan_aktualny

- rzut_parteru_po_przebudowie

 

ZPIN.271.3.2019                                                         Milejczyce, dnia 08 maja2019 r.
Unieważnienie zapytania ofertowego  na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejczyce
Załącznik:
- Unieważnienie_zapytania_ofertowego

ZPIN.271.6.1.2019                                                      Milejczyce, dnia 08 maja 2019 r.
dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Sobiatynie na działce nr 1061 realizowanego na podstawie projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie” z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Nr projektu UM10-6935-UM1010384/17
Załącznik
- Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania

 

Milejczyce, dnia 19 kwietnia 2019 r.                           ZPIN.271.9.2019

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Żwirowanie oraz równanie dróg położonych na terenie Gminy Milejczyce w 2019 roku”

Załącznik: -Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_oraz_o_odrzuceniu_oferty

 

ZPIN.271.6.1.2019                                 Milejczyce, dnia 18 kwietnia 2019 r.
dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Sobiatynie na działce nr 1061 realizowanego na podstawie projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie” z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Nr projektu UM10-6935-UM1010384/17
Załącznik::   -Informacja_z_otwarcia_ofert

ZPIN.271.9.2019                                                             Milejczyce, dnia 05 kwietnia 2019 r.

Protokół otwarcia ofert - Żwirowanie oraz równanie dróg położonych na terenie Gminy Milejczyce w 2019 roku.

Załącznik:

- Protokół_otwarcia_ofert

 

Ogłoszenie nr 533081-N-2019 z dnia 2019-04-03 r.

Gmina Milejczyce: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Nazwa projektu lub programu: projekt pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie” realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Nr projektu UM10-6935-UM1010384/17

Załączniki:

- Ogłoszenie_nr_533081-N-2019

- Specyfikacja_Techniczna_Sobiatyno

- swiz_remont_świetlicy_Sobiatyno_v._03.04.2019

- przedmiar_robót

- przekrój_A-A

- rzut_parteru_stan_aktualny

- rzut_parteru_po_przebudowie

 

 

ZPIN.271.6.2019                                                                 Milejczyce, dnia 29 marca 2019 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Sobiatynie na działce nr 1061 realizowanego na podstawie projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie” z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Nr projektu UM10-6935-UM1010384/17

Załącznik

- Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania

 

ZPIN.271.9.2019                                                             Milejczyce, dnia 27 marca 2019 r.

Urząd Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:

Żwirowanie oraz równanie dróg położonych na terenie Gminy Milejczyce w 2019 roku.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg o nawierzchni żwirowej, polegających na wykonaniu uzupełnienia korpusu drogowego z dostawą kruszywa, dostarczeniem we wskazane miejsce, rozładunek oraz profilowanie kruszywa  zgodnie  z pojawiającymi się potrzebami. Zamawiający każdorazowo podaje lokalizację uzupełnienia korpusu drogowego i ilości wbudowanego materiału. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji robót w ciągu 2 dni od wezwania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) wyniki badań kruszywa spełniające wymagania wg PN-S-06102 drogi samochodowe podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Kruszywo powinno być przesortowane (przesiane) – 0-40 mm. Po wykonaniu zadania Wykonawca zobowiązany jest do zebrania podpisów od sołtysów wsi, celem potwierdzenia, iż dostawa żwiru i profilowanie zostały wykonane zgodnie z założoną ilością ton na daną miejscowość. W zakresie zamówienia Zamawiający dopuszcza zlecenie wykonania 3 badań dostarczonego kruszywa zlecając ich wykonanie firmie zewnętrznej, a następnie notą obciążeniową Zamawiający obciąży Wykonawcę. Koszt badań należy więc uwzględnić w ofercie. W przypadku otrzymania wyników badań niezgodnych z normą wg PN-S-06102 Zamawiający może zażądać kolejnych badań.

Załącznik:

- Zapytanie_ofertowe

 

ZPIN.271.6.2019                                                                 Milejczyce, dnia 26 marca 2019 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Sobiatynie na działce nr 1061 realizowanego na podstawie projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie” z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Nr projektu UM10-6935-UM1010384/17

Załącznik

- Informacja_z_otwarcia_ofert

 

ZPIN.271.4.2019                                                             Milejczyce, dnia 15 marca 2019 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego  na Wyłapywanie i odbieranie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Milejczyce wraz z transportem i utrzymaniem w schronisku dla zwierząt.

Załącznik

- Unieważnienie_zapytania_ofertowego

 

Milejczyce, dnia 15 marca 2019 r.

Wójt Gminy Milejczyce podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

I.   Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 157/1 o pow. 0,3800 ha (PsV – 0,1800 ha, RIVb – 0,1500 ha, S-RIVb 0.0100 ha, W-0,0400 ha).

II.  Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 479/3 o pow. 0,3500 ha (RIVa – 0,1000 ha, RV – 0,2500 ha).

III. Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 501/1                      o pow. 0,3100 ha (RIVa – 0,0900 ha, RV – 0,2200).

Załącznik:

- Wykaz_nieruchomości_przeznaczonych_do_dzierżawy_na_okres_do_3_lat

 

ZPIN.271.4.2019                                                             Milejczyce, dnia 11 marca 2019 r.

Protokół otwarcia ofert na wyłapywanie i odbieranie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Milejczyce wraz z transportem i utrzymaniem w schronisku dla zwierząt.

Załącznik

- Protokół_otwarcia_ofert

 

Ogłoszenie nr 523102-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.

Gmina Milejczyce: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Nazwa projektu lub programu: projekt pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie” realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Nr projektu UM10-6935-UM1010384/17

Załączniki:

- Ogłoszenie_o_zamówieniu_nr_523102-N-2019

- Specyfikacja_Techniczna_Sobiatyno

- przedmiar_robót

- przekrój_A-A

- rzut_parteru_stan_aktualny

- rzut_parteru_po_przebudowie

 -swiz_remont_świetlicy_Sobiatyno_v._08.03.2019

 

ZPIN.271.4.2019                                             Milejczyce, dnia 26 lutego 2019 r.

 1. Gmina Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce zaprasza do złożenia oferty.
 2. Przedmiot zamówienia: Wyłapywanie i odbieranie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Milejczyce wraz z transportem i utrzymaniem w schronisku dla zwierząt.

Do przedmiotowych zadań wykonawcy należy:

 1. Wyłapywanie i dostarczanie zwierząt do schroniska a w razie konieczności do Lecznicy Weterynaryjnej; 2. Transport wyłapywanych zwierząt; 3. Zapewnienie wyłapanym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 4. Prowadzenie obserwacji nowo przyjętych zwierząt w okresie kwarantanny; 5. Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku; 6. Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt przebywających w schronisku; 7. Zapewnienie dozoru weterynaryjnego; 8. Sterylizacja albo kastracja zwierząt; 9. Usypianie ślepych miotów; 10. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku; 11. Prowadzenie ewidencji zwierząt oraz książki kontroli weterynaryjnej; 12. Przedstawianie Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań na temat ilości zwierząt przyjętych do schroniska i ilości zdjętych ze stanu.

termin wykonania zamówienia: od 01.04.2019 r. do dnia 31.03. 2020 roku

Załączniki:

-- Formularz ofertowy

--Zapytanie ofertowe

 

Milejczyce, dnia 21 lutego 2019 r.

Wójt Gminy Milejczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

 1. Nieruchomość położona w miejscowości Pokaniewo obręb Pokaniewo o nr geod. 447/2 o pow. 0,2900 ha (PsV – 0,0800 ha, RIVb – 0,0700 ha, RV – 0,1400 ha).
 2. Nieruchomość położona w miejscowości Wałki obręb Wałki o nr geod. 22/3 o pow. 0,6100 ha (LzVI- 0,0500 ha, N- 0,0300 ha, PsIV- 0,1200 ha, PsV – 0,3800 ha, RIVb – 0,0300 ha).

III. Nieruchomość położona w miejscowości Miedwieżyki obręb Miedwieżyki o nr geod. 172/3 o pow. 0,2700  ha (PsIV – 0,0100 ha, RIVb – 0,1800 ha, RV – 0,0800 ha).

 1. Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 526 o pow. 0,6300 ha (B-RV – 0,1500ha, ŁIV – 0,1900 ha, RIVb - 0,0100 ha, RV – 0,1800ha, RVI – 0,1000 ha ).
 2. Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 528 o pow. 0,6600 ha (ŁIV – 0,5400 ha, RIVb – 0,1200 ha).
 3. Nieruchomość położona w miejscowości Sobiatyno obręb Sobiatyno o nr geod. 1322 o pow. 1,8500 ha (LsIV – 0,0300 ha, ŁV – 1,6800 ha, PsVI – 0,0600 ha, W – 0,0800 ha).

VII. Nieruchomość położona w miejscowości Nowosiółki obręb Nowosiółki o nr geod. 444 o pow. 0,7400 ha (RVI – 0,7400 ha)

 

ZPIN.271.3.2019                        Milejczyce, dnia 19.02.2019

Protokół otwarcia ofert na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejczyce

 

ZPIN.271.2.2019                                        Milejczyce, dnia 15 lutego 2019 r.

Protokół otwarcia ofert na WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI MILEJCZYCE

 

ZPIN.271.1.2019                                 Milejczyce, dnia 06 lutego 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczącego zapytania ofertowego na  "Dostawę podręczników dla uczniów uczestniczących w projekcie, materiałów dla grup  oraz gier edukacyjnych do projektu ,,Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0222/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nr konkursu RPPD.03.01.02.- IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, dla którego termin do składania ofert minął dnia 01 lutego 2019r.

 

ZPIN.271.2.2019                               Milejczyce, dnia 06 lutego 2019 r.

 

 1. Wójt Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:

WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI MILEJCZYCE 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej na terenie Gminy Milejczyce. Zakres zamówienia obejmuje:

1) Ustalenie przebiegu granic nieruchomości położonej w miejscowości Milejczyce, przy ul. Browarnej nr geodezyjny 599 z działkami o nr geodezyjnych 598, 601.

2) Do dokonania rozgraniczenia upoważniony może być geodeta posiadający uprawnienia do rozgraniczenia i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji dla celów prawnych. Jego opinia w sprawie jest kluczowa dla wyniku toczącego się postępowania.

3) Od chwili nadania upoważnienia geodecie przez organ działa on w jego imieniu.

4) Geodeta oprócz pełnienia zwykłych czynności, jakie ma biegły, ma obowiązek zebrania wszystkich istniejących materiałów zarówno tych z państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ale także te archiwalne jak i te, które przedstawiają strony postępowania.

ZAŁACZNIKI:

Formularz ofertowy

Wzór umowy

zapytanie pdf

 

ZPIN.271.3.2019                                              Milejczyce, dnia 06 lutego 2019 r.

 1. Wójt Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejczyce

ROZDZIAŁ 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 I Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejczyce, zgodnie z przepisami prawa polskiego w tym ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945) oraz stosownymi przepisami wykonawczymi. Obszar opracowania – teren w granicach administracyjnych całej gminy Milejczyce, o powierzchni 15179 ha. Skala opracowania 1:20 000 na mapie topograficznej, z wykorzystaniem mapy cyfrowej w zakresie dostępnym

Załączniki:

-formularz_oferty studium

-etapowanie_V6

- oświadczenie wykonawcy

-wzor_umowy

- zapytanie studium

- ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZPIN.271.1.2019                                          Milejczyce, dn 01 lutego 2019 r.

Protokół z otwarcia ofert na ,,Dostawę podręczników dla uczniów uczestniczących w projekcie, materiałów dla grup  oraz gier edukacyjnych do projektu ,,Innowacyjna Edukacja w Szkole Postawowej w Milejczycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.”

      

ZPIN.271.2.8.2018                                                Milejczyce,dnia 31 stycznia 2019 r.

  Wójt Gminy Milejczyce unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczącego PRZEBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE, dla którego termin do składania ofert minął dnia 13.12.2018r.

 

      Postępowanie unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

                           

      Milejczyce, dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.

 

ZPIN.271.1.2019                                          Milejczyce, dnia 25 stycznia 2019 r.

,,Dostawę podręczników dla uczniów uczestniczących w projekcie, materiałów dla grup  oraz gier edukacyjnych do projektu ,,Innowacyjna Edukacja w Szkole Postawowej w Milejczycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. nr konkursu RPPD.03.01.02.- IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

 

ZPIN.271.2.8.2018                                              Milejczyce, dnia 23.01.2019 r.

Wójt Gminy Milejczyce informuje, iż w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 15 stycznia 2019 r. dotyczące:

„PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE”

przesłano następujące oferty:

 1. Zakład Robót Budowlanych i Instalacji Sanitarnych, ul. Wolności 38, 08-300 Sokołów Podlaski – za wykonanie przedmiotu zamówienia cena brutto wynosi 176 091,66 zł

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

 

ZPIN.271.2.8.2018                               Milejczyce, dnia 15.01.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

    Wójt Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE

    Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sobiatyno, polegające na:

- wymianie pokrycia dachowego,- wymianie stolarki okiennej,

- wymianie stolarki drzwiowej, - wykonaniu podłoża, posadzki, podłogi,

- wykonaniu malowania,- wykonaniu elewacji,

- wykonaniu instalacji elektrycznej,- wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- wykonaniu ocieplenia budynku, - wykonaniu ogrzewania.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy materiałów niezbędnych do wykonania przebudowy świetlicy wiejskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki:

- Kosztorys ofertowy SOBIATYNO.

- Przedmiar robót.

- Zapytanie ofertowe przebudowa świetlicy w Sobiatynie.

 

ZPIN.271.14.3.2018                                         Milejczyce, 15.01.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ZPIN.271.14.3.2018 dotyczącego – „Zakupu i dostawy sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni dla Szkoły Podstawowej w Milejczycach.

ZPIN.271.14.3.2018                                           Milejczyce, 04.01.2019 r.

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT -  Zakup i dostawę sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni dla Szkoły Podstawowej w Milejczycach w ramach projektu pn.: „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT- pdf

ROK 2018

  

ZPIN.271.14.3.2018                                                                Milejczyce, dnia 21 grudnia 2018 r.

 

Gmina Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni dla Szkoły Podstawowej w Milejczycach w ramach projektu pn.: „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0222/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nr konkursu RPPD.03.01.02.- IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. - Część II Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych.

Załączniki:

- Zapytanie

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

- załącznik  nr 2-7 do zapytania ofertowego

 

ZPIN.271.14.2.2018                                                             Milejczyce, dnia 18.12.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części zapytania ofertowego dotyczącego zapytania ofertowego na Zakupu i dostawy sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni dla Szkoły Podstawowej w Milejczycach w ramach projektu pn.: „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0222/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nr konkursu RPPD.03.01.02.- IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, dla którego termin do składania ofert minął dnia 30.11.2018r. 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego

        Wójt Gminy Milejczyce unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczącego PRZEBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE, dla którego termin do składania ofert minął dnia 13.12.2018r.

      Postępowanie unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

- Unieważnienie zapytania ofertowego - doc

- Unieważnienie zapytania ofertowego - pdf                                              Wójt

                                                                                                                Jerzy Iwanowiec

GKOŚ.271.2.7.2018                           Milejczyce, dnia 13 grudnia 2018 r.

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT 

Wójt Gminy Milejczyce informuje, iż w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 05 grudnia 2018 r. dotyczące: „PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE” Przesłano następujące oferty:

 1. DACHY PODLASIA TOMASZ ZAJKOWSKI ul. J. Słowackiego 4, 18-100 Łapy - za wykonanie przedmiotu zamówienia cena brutto wynosi 384 395,57 zł.
 2. Zakład Robót Budowlanych i Instalacji Sanitarnych, ul. Wolności 38, 08-300 Sokołów Podlaski – za wykonanie przedmiotu zamówienia cena brutto wynosi 173 797,07 zł.2

ZPIN. 271.2.7.2018                                        Milejczyce, dnia 05 grudnia 2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Wójt Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sobiatyno, polegające na:

- wymianie pokrycia dachowego,- wymianie stolarki okiennej,

- wymianie stolarki drzwiowej, - wykonaniu podłoża, posadzki, podłogi,

- wykonaniu malowania,- wykonaniu elewacji,

- wykonaniu instalacji elektrycznej,- wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- wykonaniu ocieplenia budynku, - wykonaniu ogrzewania.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy materiałów niezbędnych do wykonania przebudowy świetlicy wiejskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 ZAŁĄCZNIKI:

- kosztorys ofertowy SOBIATYNO

- kosztorys ofertowy SOBIATYNO- pdf

- przedmiar robót

- zapytanie ofertowe przebudowa swietlicy w Sobiatynie 2

  

ZPIN.271.14.2.2018              Milejczyce 30.11.2018r.

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT -  Zakup i dostawę sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni dla Szkoły Podstawowej w Milejczycach w ramach projektu pn.: „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach”

   

 

ZPIN.6812.2.2018                     Milejczyce, dnia 29 listopada 2018 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018 r. poz. 2204) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

Wójt Gminy Milejczyce ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Milejczyce położonej na gruntach wsi Rogacze, zamieszczona w wykazie z dnia 04.04.2018r. opublikowanym na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Gminy Milejczyce (informacja o wywieszeniu tego wykazu opublikowana została w prasie lokalnej) oraz wysłanym do sołtysa wsi Rogacze.

Działka 157/1 o powierzchni 0,38 ha (PsV–0,18ha, RIVb–0,15ha, S-RIVb–0,01ha, W–0,04ha); cena wywoławcza nieruchomości – 8 900 zł; wadium – 890 zł; minimalne postąpienie – 90 zł.

Księga Wieczysta – BI3P/00015753/7

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Milejczyce (ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce – sala konferencyjna) w dniu 22 stycznia 2019 r. o godz. 10:00.

                                                                                                   Milejczyce, dnia 23 listopada 2018r.

Gmina Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni dla Szkoły Podstawowej w Milejczycach w ramach projektu pn.: „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0222/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nr konkursu RPPD.03.01.02.- IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Załączniki :
- zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego
- zalacznik nr 2-7 do zapytania_ofertowego
- zapytanie

 

Gmina Milejczyce informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Milejczycejest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2018/2019 r.

   ZPIN. 271.2.6.2018                        Milejczyce, dnia 22 listopada 2018r.
Unieważnienie zapytania ofertowego Wójt Gminy Milejczyce unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczącego PRZEBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE, dla którego termin do składania ofert minął dnia 22.11.2018r.  Postępowanie unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

ZPIN. 271.2.6.2018                                               Milejczyce, dnia 13 listopada 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Wójt Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE

Załączniki:

-- Przedmiar robót

-- Kosztorys ofertowy SOBIATYNO

-- Zapytanie ofertowe przebudowa świetlicy w Sobiatynie

 

OGŁOSZENIE  z dnia 30 października 2018 r.

Wójt Gminy Milejczyce informuje, iż Gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie    8000,00 zł (osiem tys. zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki  OSP Milejczyce.

Za w/w kwotę zostały zakupione: smarownica pneumatyczna, lutownica, młotki, wkrętaki, zestaw kluczy, osłona poduszki na kierownicę, węże pożarnicze, zawór kulowy, lampa ostrzegawcza, latarki czołowe, kurtyna wodna 75, zabezpieczenie na AIRBAG pasażera, flary ostrzegawcze, środek pianotwórczy ROTEOR.

 

                                                                                                   Milejczyce, dn. 22.11.2018 r.

Wójt Gminy Milejczyce unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczącego Zakup i dostawę sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni dla Szkoły Podstawowej w Milejczycach w ramach projektu pn.: „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0222/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nr konkursu RPPD.03.01.02.- IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, dla którego termin do składania ofert minął dnia 23.10.2018r.  Postępowanie unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia

Znak sprawy: ZPIN.271.14.1.2018                                         Milejczyce, dn. 23.10.2018 r.

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT -  Zakup i dostawę sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni dla Szkoły Podstawowej w Milejczycach w ramach projektu pn.: „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach”

ZPIN.271.14.1.2018                                Milejczyce, dnia 19 października 2018 r.

Wyjaśnienia - odpowiedzi na zapytanie - dotyczy zapytania ofertowego na Zakup i dostawę sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni dla Szkoły Podstawowej w Milejczycach w ramach projektu pn.: „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach”.

ZPIN.271.14.1.2018         Milejczyce, dnia 19 października 2018 r.

Odpowiedź, dotyczy: Zakup i dostawę sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni dla Szkoły Podstawowej w Milejczycach w ramach projektu pn.: „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach”.

Nr ZPIN.271.14.1.2018                                             Milejczyce, 15-10-2018r.

Gmina Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni dla Szkoły Podstawowej w Milejczycach w ramach projektu pn.: „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0222/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nr konkursu RPPD.03.01.02.- IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1- Szczegółowy wykaz sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni w ramach realizacji projektu pn.: „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach”

Formularz oferty zalacznik nr 2-7  na zakup i dostawę sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni dla Szkoły Podstawowej w Milejczycach w ramach projektu pn.: „Innowacyjna Edukacja w szkole Podstawowej w Milejczycach”

Zapytanie ofertowe - Gmina Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni dla Szkoły Podstawowej w Milejczycach w ramach projektu pn.: „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach”

Znak sprawy: ZPIN.271.15.2018                           Milejczyce, dn. 12.10.2018 r.

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT -Zakup i dostawę wyposażenia szkolnych pracowni dla Szkoły Podstawowej w Milejczycach

 

Znak sprawy: ZPIN.271.14.2018                                     

Milejczyce, dn. 12.10.2018 r.

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Dotyczy- Zakup i dostawę sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni dla Szkoły Podstawowej w Milejczycach w ramach projektu pn.: „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0222/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nr konkursu RPPD.03.01.02.- IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Dane z otwarcia ofert:    Nie wpłynęła żadna oferta -Zakup i dostawę wyposażenia szkolnych pracowni dla Szkoły Podstawowej w Milejczycach

 

Znak sprawy: ZPIN.271.14.2018                                     Milejczyce, dn. 12.10.2018 r.

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Dotyczy- Zakup i dostawę sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni dla Szkoły Podstawowej w Milejczycach w ramach projektu pn.: „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0222/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nr konkursu RPPD.03.01.02.- IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Dane z otwarcia ofert:    Nie wpłynęła żadna oferta 

                                                                                                    Milejczyce 08-10-2018r

Gmina Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni dla Szkoły Podstawowej w Milejczycach w ramach projektu pn.: „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0222/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nr konkursu RPPD.03.01.02.- IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni

Formularz oferty na zakup i dostawę sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni

Zapytanie ofertowe - do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu TIK

                                                                  

                                                                                                 Milejczyce, 08.10.2018r.

Gmina Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia szkolnych pracowni dla Szkoły Podstawowej w Milejczycach w ramach projektu pn.: „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0222/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nr konkursu RPPD.03.01.02.- IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Załączniki

Załącznik nr 1 -Szczegółowy wykaz wyposażenia szkolnych pracowni.

Załącznik nr 2-7 Formularz oferty na zakup i dostawę wyposażenia szkolnych pracowni.

Zapytanie ofertowe -do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia szkolnych pracowni.

 

Milejczyce, dnia 02 października 2018 r.

Wójt Gminy Milejczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

ZPIN. 271.2.5.2018                                 Milejczyce, dnia 28 września 2018r.

Unieważnienie zapytania ofertowegoWójt Gminy Milejczyce unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczącego PRZEBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE, dla którego termin do składania ofert minął dnia 27.09.2018r.  Postępowanie unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

GKOŚ.271.2.5.2018                       Milejczyce, dnia 27 września 2018 r.

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT  Wójt Gminy Milejczyce informuje, iż w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe 

  z dnia 18 września 2018 r. dotyczące: „PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE

 

                                            Milejczyce, dnia 18 września 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Wójt Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE

KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZPIN.271.7.2018

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT 

Wójt Gminy Milejczyce informuje, iż w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 05 września 2018 r. dotyczące: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy MilejczyceNie wpłynęła żadna oferta.

 

ZPIN.271.7.2018                     Milejczyce, dn. 05.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  - Urząd Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:

 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Milejczyce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY                       Milejczyce, dn. 22.08.2018 r

dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce realizowanego na podstawie projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0068/17

Znak sprawy:ZPIN.271.4.2.2018        Milejczyce, dn. 02.08.2018 r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych

dotyczy:

przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce realizowanego na podstawie projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0068/17

znak sprawy: ZPIN.271.4.2.2018                        Milejczyce, dn. 31.07.2018 r.

                                                Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych

 dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce realizowanego na podstawie projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0068/17

 

Ogłoszenie nr 593878-N-2018 z dnia 2018-07-24 r.
Gmina Milejczyce: Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu nr 593878-N-2018 -doc
Ogłoszenie o zamówieniu nr 593878-N-2018 -pdf
SIWZ kolektory Milejczyce -doc
SIWZ kolektory Milejczyce -pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - doc
Załącznik nr 2 do SIWZ - pdf

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Decyzja LU.RET.070.1.243.2018.JB z dnia 11 czerwca 2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy - cen i stawek za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Milejczyce na okres 3 lat.
Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (ogłoszenie w dniu 04 lipca 2018r.).

 

 

GKOŚ.271.2.4.2018                                Milejczyce, dnia 27 lipca 2018 r. 

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

 Wójt Gminy Milejczyce informuje, iż w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe   z dnia 19 lipca 2018 r. dotyczące: „PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE

Przesłano następujące oferty:

 1. Firma ZBR CHILIBUD       Roman Chilimoniuk, ul. Orlańska 13, 17-100 Bielsk Podlaski –      za wykonanie przedmiotu zamówienia cena brutto wynosi 156 406,12 zł.

Za wszystkie przesłane oferty dziękujemy.

ZPIN. 271.2.4.2018             Milejczyce, dnia 19 lipca 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Wójt Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE
Załączniki:
Kosztorys ofertowy SOBIATYNO -doc
Kosztorys ofertowy SOBIATYNO -pdf
Przedmiar robót - pdf
Zapytanie ofertowe przebudowa swietlicy w Sobiatynie 2 -doc

 

 

GKOŚ.271.2.3.2018                                        Milejczyce, dnia 06 lipca 2018 r.
PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
Wójt Gminy Milejczyce informuje, iż w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe  z dnia 26 czerwca 2018 r. dotyczące:
„PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE”
Nie wpłynęła żadna oferta.

 

ZPIN. 271.2.3.2018                             Milejczyce, dnia 26 czerwca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
 Wójt Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE

Kosztorys ofertowy SOBIATYNO - pdf
Kosztorys ofertowy SOBIATYNO - doc
przedmiar robót -pdf
Zapytanie ofertowe przebudowa swietlicy w Sobiatynie 2 -doc
Zapytanie ofertowe przebudowa swietlicy w Sobiatynie 2 - pdf

 

znak sprawy: ZPIN.271.4.1.2018                 Milejczyce, dn. 18.07.2018 r.  

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce realizowanego na podstawie projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0068/17

Znak sprawy:ZPIN.271.4.1.2018                         Milejczyce, dn. 03.07.2018 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce realizowanego na podstawie projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0068/17

 znak sprawy: ZPIN.271.4.1.2018
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce realizowanego na podstawie projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0068/17

Ogłoszenie nr 577485-N-2018 z dnia 2018-06-22 r.
Gmina Milejczyce: Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak
Nazwa projektu lub programu
projekt pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Milejczyce” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.6, Priorytet inwestycyjny 9.4, Nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0068/17

Ogłoszenie nr 577485-N-2018 z dnia 2018-06-22 r. Gmina Milejczyce: Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce
SIWZ- kolektory słoneczne -Milejczyce

Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA OBIEKTACH POLOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIILEJCZYCE

Ogłoszenie nr 577485-N-2018 z dnia 2018-06-22 r. Gmina Milejczyce: Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce --doc
SIWZ- kolektory słoneczne -Milejczyce--doc
Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA OBIEKTACH POLOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIILEJCZYCE--doc

 

                                                                      Milejczyce, dnia 14 czerwca 2018 r.

ZPIN.6812.2.2018

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Milejczyce ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Milejczyce położonej na gruntach wsi Rogacze

Działka 157/1 o powierzchni 0,38 ha (PsV–0,18ha, RIVb–0,15ha, S-RIVb–0,01ha, W–0,04ha)

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Milejczyce (ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce – sala konferencyjna) w dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 11:30.

Zastrzeżenie: Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania niniejszego przetargu z uzasadnionych przyczyn.

                                                                     Wójt

                                                             Jerzy Iwanowiec

 

ZPIN.6812.1.2018                                     Milejczyce, dnia 14 czerwca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Milejczyce ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Milejczyce położonej na gruntach wsi Miedwieżyki

Działka 220 o powierzchni 0,22 ha ( B-RV – 0,13 ha, RVI – 0,09 ha)

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Milejczyce (ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce – sala konferencyjna) w dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 10:00.

Zastrzeżenie:  Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania niniejszego przetargu z uzasadnionych przyczyn.

                                                                                                        Wójt

                                                                                           Jerzy Iwanowiec

ZPIN.6812.5.2016                                           Milejczyce, dnia 04 czerwca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Milejczyce ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, należącej do Gminy Milejczyce położonej na gruntach wsi Milejczyce.  Działka 547 o powierzchni 0,63 ha (RVIz – 0,63 ha)

Zastrzeżenie:

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania niniejszego przetargu z uzasadnionych przyczyn.

                                                                                                                        Wójt

                                                                                                                Jerzy Iwanowiec

Gmina Milejczyce                                                            Milejczyce, dnia 04 czerwca 2018 r.

ul. Szkolna 5

17-332 Milejczyce

ZPIN. 271.2.2.2018

 

Dot. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zamawiający: Gmina Milejczyce z siedzibą ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, niniejszym informuje o unieważnieniu bez podania przyczyny zapytania ofertowego znak ZPIN.271.2.2.2018 z dnia 17 maja 2018 r. o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem zamówienia była: „ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie Gmina Milejczyce”.

                                                                                                                            Wójt

                                                                                                                     Jerzy Iwanowiec

Do wiadomości:

1. Oferenci w postępowaniu

2. Tablica ogłoszeń/strona internetowa

                3. a/a

 

GKOŚ.271.2.2.2018                                       Milejczyce, dnia 28 maja 2018 r.

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Wójt Gminy Milejczyce informuje, iż w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe   z dnia 17 maja 2018 r. dotyczące:

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE przesłano następujące oferty:

 1. Firma TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul Ordona 2A, 01-237 Warszawa – za wykonanie przedmiotu zamówienia cena brutto wynosi 67 331,43 zł.
 2. Tadeusz Gruszkowski, ul. Wysoka 74/12, 17-300 Siemiatycze – za wykonanie przedmiotu zamówienia cena brutto wynosi 158 000,00 zł.
 3. Firma MAXIMA Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 27, 18-300 Zambrów – za wykonanie przedmiotu zamówienia cena brutto wynosi 176 959,07 zł

Za wszystkie przesłane oferty dziękujemy.

ZPIN. 271.2.2.2018                                       Milejczyce, dnia 17 maja 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE.
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sobiatyno
ZAŁACZNIKI:
ZAPYTANIE OFERTOWE- PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE.
KOSZTORYS OFERTOWY - PRZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE.
PRZEDMIAR ROBÓT -  PRZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE.                   

                                                                      Milejczyce,  dnia 04.04.2018 r.

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Milejczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Milejczyce:  Nr działki -220; Powierzchnia 0,22 ha; Położenie Miedwieżyki Cena wywoławcza 9 180,00 zł

ZAŁĄCZNIK: WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Miedwieżyki

                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                             Jerzy Iwanowiec

                                                                                          Milejczyce,  dnia 04.04.2018 r.

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

              Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Milejczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego, stanowiących własność Gminy Milejczyce:

Milejczyce:  Nr działki -157/1; Powierzchnia 0,38 ha; Położenie Rogacze Cena wywoławcza 8 900,00 zł

ZAŁĄCZNIK: WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Rogacze

                                                                                                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                             Jerzy Iwanowiec

 Milejczyce, dnia 16 kwietnia 2018 r.
Wójt Gminy Milejczyce podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
I.     Nieruchomość położona w miejscowości Klimkowicze obręb Klimkowicze o nr geod. 1/3   o pow. 0,7900  ha (PsIV – 0,7900 ha).
II.  Nieruchomość położona w miejscowości Milejczyce obręb Milejczyce o nr geod. 1695  o pow. 0,2600 ha (RV – 0,1000 ha, RVI – 0,1600 ha).
III. Nieruchomość położona w miejscowości Milejczyce obręb Milejczyce o nr geod. 1001/3 o pow. 0,0800  ha (B-RV – 0,0800 ha).
IV. Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 157/1 o pow. 0,3800 ha (PsV – 0,1800 ha, RIVb – 0,1500 ha, S-RIVb 0.0100 ha, W-0,0400 ha).
V. Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 479/4 o pow. 0,5000  ha (RIVa – 0,2700ha, RV – 0,2300 ha).
VI. Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 501/1


ZAŁĄCZNIK:  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

znak sprawy: ZPIN.271.4.2018 Milejczyce, dn. 09.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażemkolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce realizowanego na podstawie projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0068/17

Milejczyce, dn. 18.04.2018 r.
Znak sprawy: ZPIN.271.4.2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy:    przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce realizowanego na podstawie projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0068/17    
Gmina Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na realizację zamówienia kwotę w wysokości 357.356,64 zł brutto.
W  terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły 2 oferty.
ZAŁACZNIK: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

GMINA MILEJCZYCE                                                                   Milejczyce, dn. 13.04.2018 r.
UL. SZKOLNA 5,
17-332 MILEJCZYCE
znak sprawy: ZPIN.271.4.2018                                           Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce realizowanego na podstawie projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0068/17

Gmina Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
1.    Wykonawca, mając na uwadze fakt, iż za uzysk energetyczny z kolektorów słonecznych odpowiada jego moc, wnosi o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory słoneczne, których moc przy Tm-Ta 30 K jest większa niż 1662 W.
Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.
2.    Wykonawca pyta czy Zamawiający dopuści powierzchnię apertury kolektora min. 2,5 m.
Zamawiający odpowiada przecząco na zadane pytanie.


ZAŁĄCZNIK - WYJAŚNIENIA TREŚCI  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
...................................................                                                            .....................................         
/Nazwa i adres Wykonawcy/                                                                      /miejscowość i data/
tel./fax      .      e-mail
OFERTA
Do Gminy Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce (znak sprawy: ZPIN.271.4.2018),
ZAŁĄCZNIKI:
WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1 do SIWZ– Formularz ofertowy, 09.04.2018 po wyjaśnieniach- doc
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, 09.04.2018 po wyjaśnieniach - pdf

Ogłoszenie nr 538096-N-2018 z dnia 2018-03-29 r.
Gmina Milejczyce: Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Nazwa projektu lub programu
projekt pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Milejczyce” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.6, Priorytet inwestycyjny 9.4, Nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0068/17

Załączniki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  "Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Milejczyce"  DOC
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  "Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Milejczyce"  PDF
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce.  DOC
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce.  PDF
KONCEPCJA  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA  MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH  NA  OBIEKTACH POLOŻONYCH  NA TERENIE GMINY MIILEJCZYCE   Załącznik nr 2 do SIWZ.   DOC
KONCEPCJA  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA  MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH  NA  OBIEKTACH POLOŻONYCH  NA TERENIE GMINY MIILEJCZYCE   Załącznik nr 2 do SIWZ.  PDF

 

Milejczyce dn. 10 kwietnia 2018 r.
ZPIN.271.2.1.2018
PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
    Wójt Gminy Milejczyce informuje, iż w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 26.03.2018 r. dotyczące:
„PRZEBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE”

nie  wpłynęła żadna oferta.

ZPIN. 271.2.1.2018                                               Milejczyce, dnia 26 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Wójt Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sobiatyno, polegające na:
- wymianie pokrycia dachowe,
- wymianie stolarki okiennej,
- wymianie stolarki drzwiowej,
- wykonaniu podłoża, posadzki, podłogi,
- wykonaniu malowania,
- wykonaniu elewacji,
- wykonaniu instalacji elektrycznej,
- wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wykonaniu ocieplenia budynku,
- wykonaniu ogrzewania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Termin realizacji zamówienia: do 01 października 2018 r.
4. Kryteria wyboru oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa zaoferowana cena wykonania prac.
5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:
- nazwę wykonawcy,
- adres wykonawcy,
- NIP wykonawcy,
- cenę za jaką wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z podziałem na cenę netto i brutto, a w przypadku robót budowlanych – kosztorys ofertowy,
- termin realizacji zamówienia,
- okres gwarancji -5 lat od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
Oferty prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Milejczycach,
ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, pokój Nr 2 - Sekretariat.
6. Ofertę należy złożyć w terminie do 10.04.2018r. do godz. 12.00
7. Otwarcia ofert nastąpi w dniu 10.04.2018 r. o godz. 12.15
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wójt Gminy Jerzy Iwanowiec tel. 796 563 37
                                                                                           Wójt Gminy          
                                                                                       Jerzy Iwanowiec                  
Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                            

 
                                                                                 Milejczyce, dnia 21 marca 2018 r.
Wójt Gminy Milejczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
I.     Nieruchomość położona w miejscowości Borowiki obręb Borowiki o nr geod. 177/1                              
II.     Nieruchomość położona w miejscowości Borowiki obręb Borowiki o nr geod. 190                              
III.     Nieruchomość położona w miejscowości Pokaniewo obręb Pokaniewo o nr geod. 174                                 
IV. Nieruchomość położona w miejscowości Milejczyce obręb Milejczyce o nr geod. część działki
V. Nieruchomość położona w miejscowości Milejczyce obręb Milejczyce o nr geod. część działki
VI. Nieruchomość położona w miejscowości Milejczyce obręb Milejczyce o nr geod. 1101/8                               
VII. Nieruchomość położona w miejscowości Milejczyce obręb Milejczyce o nr geod. 1101/9                                 
VIII. Nieruchomość położona w miejscowości Nowosiółki obręb Nowosiółki o nr geod. 491/2                                 
IX. Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 479/3                                 
X. Nieruchomość położona w miejscowości Biełki obręb Biełki o nr geod. 418/1                                 
XI. Nieruchomość położona w miejscowości Biełki obręb Biełki o nr geod. 423                                 
XII. Nieruchomość położona w miejscowości Biełki obręb Biełki o nr geod. 576/2                               
XIII. Nieruchomość położona w miejscowości Biełki obręb Biełki o nr geod. 576/3                                 
    W przypadku gdy o zawarcie umowy dzierżawy będzie ubiegał się więcej niż jeden Wnioskodawca, osobę dzierżawcy ustali się w drodze przetargu.
                                                                           WÓJT
                                                                           Jerzy Iwanowiec                                                                                  

 

 

Uchwała Nr XXIV/170/2018 Rady Gminy Milejczyce z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejczyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz.2232/, w związku z art 14 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji /Dz.U z 2017r., poz. 1023, 1529, 1566/ Rada Gminy Milejczyce uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Rewitalizacji Gminy Milejczyce, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/141/2017 z dnia 12 października 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejczyce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejczyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                            Mikołaj Koczuk

    Milejczyce 20-03-2018                        

Raport z konsultacji społecznych dotyczących: Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Milejczyce
Przedmiotem konsultacji był Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Milejczyce. Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji oraz uwag odnośnie Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Zawiadomienie o wyniku przetargu ustnego ograniczonego – na sprzedaż działki nr 182/2                          Milejczyce, dnia 20 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Milejczyce, działając na podstawie § 12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości, informuję, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Milejczyce przeprowadzony został IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Miedwieżyki, Gmina Milejczyce.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Milejczyce, składającej się z działki nr 182/2 o powierzchni 0,38 ha.

Na sprzedaż działki nr 182/2:

1. Do przetargu dopuszczono: 1 osobę

2. Cena wywoławcza: 9 895,00 zł

3. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 9 995,00 zł

4. Nabywcą nieruchomości został: Norbert Maciej Walasek, Anna Romańska-Walasek

                                                                   Wójt

                                                                  Jerzy Iwanowiec

   ZPIN.6812.3.2016                                                      Milejczyce, dnia 12 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Milejczyce ogłasza IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Milejczyce położonej na gruntach wsi Miedwieżyki, zamieszczona w wykazie z dnia 14.09.2016 r. opublikowanym na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Milejczyce (informacja o wywieszeniu tego wykazu opublikowana została w prasie lokalnej) oraz wysłanym do sołtysa wsi Miedwieżyki:

Działka 182/2 o powierzchni 0,38 ha (ŁIV -  0.21 ha, PsV -  0.17)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Milejczyce (ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce – sala konferencyjna) w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00.

Zastrzeżenie:

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania niniejszego przetargu z uzasadnionych przyczyn.

                                                                                                                         Wójt

                                                                                                                Jerzy Iwanowiec

Załącznik: OGŁOSZENIE na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Milejczyce położonej na gruntach wsi Miedwieżyki. Działka 182/2 o powierzchni 0,38 ha (ŁIV -  0.21 ha, PsV -  0.17)

 

Milejczyce, dnia 23 marca 2018 r.
Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
ZPIN. 271.2.2018

Dot. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego
Zawiadamiam, że w/w postępowanie zostało unieważnione.
Uzasadnienie:
Oferta, która wpłynęła do Zamawiającego przewyższa kwotę, jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.
                                                                                              Wójt
                                                                                         Jerzy Iwanowiec

ZPIN. 271.2.2018                                    Milejczyce, dnia 09 marca 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Wójt Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE GMINA MILEJCZYCE

2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sobiatyno, polegające na:
- wymianie pokrycia dachowe,
- wymianie stolarki okiennej,
- wymianie stolarki drzwiowej,
- wykonaniu podłoża, posadzki, podłogi,
- wykonaniu malowania,
- wykonaniu elewacji,
- wykonaniu instalacji elektrycznej,
- wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wykonaniu ocieplenia budynku,
- wykonaniu ogrzewania.
 Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wójt Gminy Jerzy Iwanowiec tel. 796 563 379
                                                                               Wójt Gminy
                                                                              Jerzy Iwanowiec  

Załączniki:

-ZAPYTANIE OFERTOWE

-KOSZTORYS OFERTOWY PRZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE

-PRZEDMIAR ROBÓT

 

ZAWIADOMIENIE

             Niniejszym zawiadamia się, że w dniu 05 marca 2018r. o  godz. 14:00 w Świetlicy Wiejskiej w Milejczycach ul. Parkowa 20 odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Milejczyc.

Przedmiotem zebrania będzie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji granic Sołectwa Milejczyce I i Sołectwa Milejczyce  II.

Zapraszamy do udziału w zebraniu.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MILEJCZYCE
Zgodnie art. 17 ust. 2 pkt 3, Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r. poz.1023) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), Wójt Gminy Milejczyce zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmiany projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejczyce
W związku z uwagami przesłanymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejczyce konieczne było dokonanie zmian w dokumencie.
Termin konsultacji: od dnia 20 lutego 2018r. do dnia 15.03.2018r.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:
1.    Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik nr 1). Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
-    Drogą elektroniczną na adres gokmilejczyce@gmail.com, gmina@milejczyce.pl
-    Drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Milejczyce, Sekretariat, 17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5.
-    Osobiście do Urzędu Gminy Milejczyce, Sekretariat, 17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5; w godzinach pracy Urzędu.
2.    Ankieta dotycząca zmiany projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Wypełnioną ankietę
-    Drogą elektroniczną na adres gokmilejczyce@gmail.com, gmina@milejczyce.pl
-    Drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Milejczyce, Sekretariat, 17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5.
-    Osobiście do Urzędu Gminy Milejczyce, Sekretariat, 17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5; w godzinach pracy Urzędu.
3.    Zbieranie uwag ustnych w dniach:
23.02.2018 r. godz. 8:00-15:00 w Urzędzie Gminy Milejczyce
02.03.2018 r. godz. 8:00-15:00 w Urzędzie Gminy Milejczyce
w pok. nr 4 Urząd Gminy Milejczyce , 17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5; w godzinach pracy Urzędu.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Milejczyce. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do zmiany projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejczyce.
                                                                                                             Wójt
                                                                                                             Jerzy Iwanowiec
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MILEJCZYCE
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY MILEJCZYCE
ANKIETA DOTYCZĄCA PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIELJCZYCE
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MILEJCZYCE
Załącznik nr 1. DIAGNOZA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY MILEJCZYCE
Załącznik nr 2. ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY PRZEDSTAWIAJĄCY PODSTAWOWE  KIERUNKI ZMIAN FUNKCYJNO – PRZESTRZENNYCH  OBSZARU REWITALIZACJI  


Milejczyce, dnia 30 stycznia 2018 r.
Wójt Gminy Milejczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
I. Nieruchomość położona w miejscowości Lewosze obręb Borowiki o nr geod. 8/1 o pow. 0,3000 ha (RV - 0,2700 ha, RVI - 0,0300 ha).
II. Nieruchomość położona w miejscowości Borowiki obręb Borowiki o nr geod. 205 o pow. 0,2800 ha (ŁIV - 0,0500 ha, RV - 0,0700 ha, RVI - 0,1600 ha).

Milejczyce, dnia 08.01.2018 r.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA NR 1/2018
Gmina Milejczyce, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji  planowanego projektu w ramach naboru 2/2018 Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, CEL 2 Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023 r., CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.3 Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną, na operacje z zakresu typu projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym naborze partnera nr 1/2018
Karta zgłoszenia partneraw odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnera nr1/2018 -- doc

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym naborze partnera nr 1/2018
Karta zgłoszenia partneraw odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnera nr1/2018 -- pdf

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym naborze partnera nr 1/2018 oświadczenie--doc
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym naborze partnera nr 1/2018 oświadczenie--pdf
Załącznik nr 3 do ogłoszenia o otwartym naborze partnera Nr 1/2018 oświadczenie--doc
Załącznik nr 3 do ogłoszenia o otwartym naborze partnera Nr 1/2018 oświadczenie--pdf

 

ROK 2017

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie zezwolenia  na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie skrzyżowania ul. 3 Maja (droga wojewódzka nr 693) z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie skrzyżowania ul. 3 Maja (droga wojewódzka nr 693) z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia nr 161/2017 Wójta Gminy Milejczyce z dnia 03 października 2017 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego
Nr działki- 547;    Pow. 6300 m2; Położenie- Milejczyce ul. Jałtuszczyki; Cena gruntu- 9576,00zł; 
   
Działka znajduje się w użytkowaniu wieczystym na rzecz Koła Łowieckiego „Jeleń”, które jest właścicielem posadowionego na niej budynku.

Milejczyce, dnia 21 września 2017 r.
Wójt Gminy Milejczycepodaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
 Nieruchomość położona w miejscowości Lewosze obręb Borowiki o nr geod. 6/1 o pow. 0,6900  ha


ZPIN.6812.3.2016                                                             Milejczyce, dnia 19 września 2017 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Milejczyce ogłasza III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Milejczyce położonej na gruntach wsi Miedwieżyki : Działka 182/2 o powierzchni 0,38 ha (ŁIV -  0.21 ha, PsV -  0.17)

                                                                                                                                 
ZPIN.6812.7.2017                                                      Milejczyce, dnia 19 września 2017 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Milejczyce ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Milejczyce położonej na gruntach wsi Mikulicze :Działka 98 o powierzchni 0,20 ha ( B RV -  0,20 ha)

ZPIN.6812.8.2017  Milejczyce, dnia 19 września 2017 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Milejczyce ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Milejczyce położonej na gruntach wsi Milejczyce :Działka 2081 o powierzchni 0,20 ha ( Bz -  0,20 ha)

Milejczyce, dnia 07 września 2017 r.
Wójt Gminy Milejczyce
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

I.     Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 165/3  o pow. 0,1900  ha ;
II. Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 167  o pow. 0,2100 ha ;     

Milejczyce, dn. 28 lipca 2017 r.
Wójt Gminy Milejczyce
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

I.     Nieruchomość położona w miejscowości Mikulicze obręb Mikulicze o nr geod. 424/2  o pow. 0,5300  ha
II. Nieruchomość położona w miejscowości Biełki obręb Biełki o nr geod. 415 o pow. 0,2400 ha
III. Nieruchomość położona w miejscowość Biełki obręb Biełki o nr geod. 476 o pow. 0,8500 ha

Milejczyce, dn. 17 lipca 2017 r.
Wójt Gminy Milejczyce
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

I.     Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 320/3 o pow. 0,3400  ha (PsVI-0,34 ha).
II.  Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 320/4 o pow. 0,2000 ha (PsVI-0.20 ha).                    
III. Nieruchomość położona w miejscowości Sobiatyno obręb Sobiatyno o nr geod. 1476/2 o pow. 0,2200 ha (RVI-0.15 ha, RVIz-0,07 ha). 

  ZPIN.6812.1.2016                                                    Milejczyce, dnia 13 lipca 2017 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Milejczyce ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Milejczyce położonej na gruntach wsi Biełki, zamieszczona w wykazie z dnia 14.09.2016 r. opublikowanym na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Milejczyce (informacja o wywieszeniu tego wykazu opublikowana została w prasie lokalnej) oraz wysłanym do sołtysa wsi Biełki:
Działka 418/1 o powierzchni 0,12 ha ( B-RIVb – 0,01 ha, ŁIV -  0,10 ha,  S-RIV b -  0,01 ha )

 ZPIN.6812.3.2017                                                  Milejczyce, dnia 13 lipca 2017 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Milejczyce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Milejczyce położonej na gruntach wsi Choroszczewo Kolonia (obręb Choroszczewo), zamieszczona w wykazie z dnia 30.11.2016 r. opublikowanym na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Milejczyce (informacja o wywieszeniu tego wykazu opublikowana została w prasie lokalnej) oraz wysłanym do sołtysa wsi Choroszczewo:
Działki 136/3 o powierzchni 0,10 ha ( B – 0,10 ha ) oraz 148/3 o powierzchni 0,10 ha  ( B – 0,10 ha )
                                                                                                                                 ZPIN.6812.2.2017                                                  Milejczyce, dnia 13 lipca 2017 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Milejczyce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Milejczyce położonej na gruntach wsi Mikulicze, zamieszczona w wykazie z dnia 30.11.2016 r. opublikowanym na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Milejczyce (informacja o wywieszeniu tego wykazu opublikowana została w prasie lokalnej) oraz wysłanym do sołtysa wsi Mikulicze:
Działka 321/3 o powierzchni 0,26 ha ( LsVI – 0,04 ha, RIVb -  0,10 ha,  RV-  0,08 ha, RVIz-0,04 ha)

                                   

     ZPIN.6812.2.2016                                                     Milejczyce, dnia 13 lipca 2017 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Milejczyce ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Milejczyce położonej na gruntach wsi Rogacze, zamieszczona w wykazie z dnia 14.09.2016 r. opublikowanym na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Milejczyce (informacja o wywieszeniu tego wykazu opublikowana została w prasie lokalnej) oraz wysłanym do sołtysa wsi Rogacze:
Działka 492 o powierzchni 0,25 ha (PsVI -  0,25 ha)

              
  ZPIN.6812.4.2017                                                Milejczyce, dnia 04 lipca 2017 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Milejczyce ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Milejczyce położonej na gruntach wsi Biełki, zamieszczona w wykazie z dnia 23.05.2017 r. opublikowanym na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Milejczyce (informacja o wywieszeniu tego wykazu opublikowana została w prasie lokalnej) oraz wysłanym do sołtysa wsi Biełki:
Działka 453 o powierzchni 0,,27 ha ( B RIVa -  0,20 ha,  BRV-0,07 ha)                              

 ZPIN.6812.5.2017                                            Milejczyce, dnia 04 lipca 2017 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Milejczyce ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Milejczyce położonej na gruntach wsi Biełki, zamieszczona w wykazie z dnia 23.05.2017 r. opublikowanym na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Milejczyce (informacja o wywieszeniu tego wykazu opublikowana została w prasie lokalnej) oraz wysłanym do sołtysa wsi Biełki:
Działka 454 o powierzchni 0,27 ha ( B RIVa -  0,27 ha, )

ZPIN.6812.6.2017                                              Milejczyce, dnia 04 lipca 2017 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Milejczyce ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Milejczyce położonej na gruntach wsi Biełki, zamieszczona w wykazie z dnia 23.05.2017 r. opublikowanym na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Milejczyce (informacja o wywieszeniu tego wykazu opublikowana została w prasie lokalnej) oraz wysłanym do sołtysa wsi Biełki:
Działka 455 o powierzchni 0,27 ha ( B RIVa -  0,27 ha)

 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Milejczyce ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Milejczyce położonej na gruntach wsi Biełki, zamieszczona w wykazie z dnia 23.05.2017 r. opublikowanym na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Milejczyce (informacja o wywieszeniu tego wykazu opublikowana została w prasie lokalnej) oraz wysłanym do sołtysa wsi Biełki:
Działka 455 o powierzchni 0,27 ha ( B RIVa -  0,27 ha)


Milejczyce, dn. 20.06.2017 r.

Wójt Gminy Milejczyce podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
 Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 320/1                  o pow. 0,4900  ha (PsVI-0,49 ha).

Milejczyce, dn. 23.05.2017 r.

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  - Biełki

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  Miedwieżyki

Milejczyce, dn. 08.05.2017 r.
Wójt Gminy Milejczyce podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.   Nieruchomość położona w miejscowości Miedwieżyki obręb Miedwieżyki o nr geod. 216/2 o pow. 0,86  ha ( B-RV-0,12 ha, Psv- 0,11 ha, RV- 0,30 ha, RVI- 0,21 ha, S-RV- 0,12 ha).

Milejczyce, dn. 08.05.2017 r.
Wójt Gminy Milejczyce podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat. Nieruchomość położona w miejscowości Biełki obręb Biełki o nr geod. 509 o pow. 1,52  ha (Tr – 1,52 ha).

                                                                                                       Milejczyce, dn. 12.04.2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 143/2017 Wójta Gminy Milejczyce z dnia 12 kwietnia 2017 roku
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do przeszkoli,oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Milejczyce

ROK 2016

                                                                                                 Milejczyce, dn. 02.12.2016 r.
Wójt Gminy Milejczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
I.     Nieruchomość położona w miejscowości Mikulicze obręb Mikulicze o nr geod. 458 o pow. 0,31  ha (Ł IV- 0,11 ha,  ŁV- 0,20 ha).
    Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego:
    Dla przedmiotowej nieruchomości nie jest założona Księga Wieczysta.
    Czynsz wynosi 47,12 zł brutto rocznie.
    Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako użytek rolny

 

                                                                                              Milejczyce, dn. 18.10.2016 r.
Wójt Gminy Milejczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
I.     Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 538/1 o pow. 0,25  ha (Ł IV- 0,03 ha,  RV- 0,22 ha).
    Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego
    Dla przedmiotowej nieruchomości  jest założona Księga Wieczysta.
    Czynsz wynosi 38,00 zł brutto rocznie.
    Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako użytek rolny.                                                                 

                                                                                                                                             Milejczyce 2016-10-12
Gmina Milejczyce informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Milejczyce jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą  "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW", Część 1 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Biełki, Rogacze- załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Milejczyce Nr. 113/2016

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Miedwieżyki , Choroszczewo- załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Milejczyce Nr. 112/2016

 

                                                     Milejczyce 21-09-2016 r

Wójt Gminy Milejczyce informuje
że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania / Dz. U. Nr 142, poz. 1161/przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz, sprzętu.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Milejczyce, w terminie do 28 09 2016 r.

Załączniki do pobrania
W N I O S E K

I N F O R M A C J A


                                                                                

GKOŚ.6220.6.2016                              Milejczyce, dnia 01 sierpnia 2016 r

                                                         OBWIESZCZENIE
             Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r.; poz. 267 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.,poz.1235 z późn. zm.) - zawiadamiam strony o wszczęciu na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok z dnia 29.07.2016 r.- postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i rozbudowie skrzyżowania ul. 3 Maja (droga wojewódzka Nr 693) z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

     GKOŚ.6220.6.2016                                          Milejczyce, dnia 16 sierpnia 2016 r.             
                POSTANOWIENIE
 
          Na podstawie art. 63 ust 2, art. 64 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm. ) art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i rozbudowie skrzyżowania ul. 3 Maja (droga wojewódzka Nr 693) z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” odstępuję  od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku                                     ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok  przedsięwzięcia pod nazwą „Budowie i rozbudowie skrzyżowania ul. 3 Maja (droga wojewódzka Nr 693) z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”.

TREŚĆ POSTANOWIENIA W ZAŁĄCZNIKU

GKOŚ.6220.6.2016                                                      Milejczyce, dnia 17 sierpnia 2016 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Milejczyce
 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)
                            informuję ogół społeczeństwa
poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia:
- w Biuletynie Informacji Publicznej
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu
- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Milejczyce I i II
że, w dniu 16 sierpnia 2016 r. zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: „Budowie i rozbudowie skrzyżowania ul. 3 Maja (droga wojewódzka Nr 693) z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU
     

  GKOŚ.6220.6.2016                                                   Milejczyce, dnia 18 sierpnia 2016 r.
D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach
      Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2,  art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4,  art. 84 ust 1 i ust 2,  art. 85 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 powoływana dalej jako „Uooś”),  art. 104 i 108 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 ze zm.) oraz  § 3 ust. 1 pkt  60 i 79   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71.) po rozpatrzeniu wniosku  Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Budowie i rozbudowie skrzyżowania ul. 3 Maja (droga wojewódzka Nr 693) z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”,

TREŚĆ DECYZJI W ZAŁĄCZNIKU

GKOŚ.6220.6.2016                                                 Milejczyce, dnia 19 sierpnia 2016 r.
O B W I E S Z C Z E N I E
                 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok  przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i rozbudowa skrzyżowania ul. 3 Maja (droga wojewódzka Nr 693) z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

 

Znak sprawy

ZPIN.271.1.2016                                                                    Milejczyce, dn. 14.06.2016 r.

 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

1.Urząd Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Milejczyce

 

(nazwa zadania )

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na załadunku, transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu miejscowości położonych na terenie gminy Milejczyce w ilości ok. 11030 m2.

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości odpadów do usunięcia w przypadku gdy cena wykonania zamówienia przekroczy kwotę otrzymanej dotacji.

3. Termin realizacji zamówienia – do 31 sierpnia 2016 r.,

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem złożenia oferty jest:

1)      posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest/lub aktualnej umowę z firmą posiadającą takie zezwolenia (kopię zezwolenia należy dołączyć do oferty);

2)      posiadanie ważnej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (kopię decyzji należy dołączyć do oferty);

3)      posiadanie doświadczenia (wykaz wykonywanych prac wraz z referencjami należy dołączyć do oferty – min. 1 robota);

Do oferty należy także dołączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej oraz zezwolenia na prowadzenie działalności usługowej, w wyniku, której wytwarzane są odpady zawierające azbest.

5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

- nazwę wykonawcy,

- adres wykonawcy,

- NIP wykonawcy,

- cenę za jaką wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z podziałem na cenę netto i brutto,

- termin realizacji zamówienia,

- okres gwarancji,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

6. Oferty prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Milejczycach, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, pokój Nr 2 - Sekretariat.

7. Ofertę należy złożyć w terminie do: 22.06.2016 r. do godz. 12.00

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Bogumiła Dietrich, tel. 85 657 9070 wew. 25, e-mail: b.dietrich@milejczyce.pl

                                                                                                                                  WÓJT

                                                                                                                         Jerzy Iwanowiec

 

ZPIN.271.1.2016

Milejczyce, dn. 14.06.2016 r.

ZAPYTANIE CENOWE

1.Urząd Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Milejczyce

(nazwa zadania )

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na załadunku, transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu miejscowości położonych na terenie gminy Milejczyce w ilości ok. 11030 m2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości odpadów do usunięcia w przypadku gdy cena wykonania zamówienia przekroczy kwotę otrzymanej dotacji.

3. Termin realizacji zamówienia – do 31 sierpnia 2016 r.,

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem złożenia oferty jest:

1)      posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest/lub aktualnej umowę z firmą posiadającą takie zezwolenia (kopię zezwolenia należy dołączyć do oferty);

2)      posiadanie ważnej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (kopię decyzji należy dołączyć do oferty);

3)      posiadanie doświadczenia (wykaz wykonywanych prac wraz z referencjami należy dołączyć do oferty – min. 1 robota);

Do oferty należy także dołączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej oraz zezwolenia na prowadzenie działalności usługowej, w wyniku, której wytwarzane są odpady zawierające azbest.

5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

- nazwę wykonawcy,

- adres wykonawcy,

- NIP wykonawcy,

- cenę za jaką wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z podziałem na cenę netto i brutto,

- termin realizacji zamówienia,

- okres gwarancji,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

6. Oferty prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Milejczycach, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, pokój Nr 2 - Sekretariat.

7. Ofertę należy złożyć w terminie do: 22.06.2016 r. do godz. 12.00

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Bogumiła Dietrich, tel. 85 657 9070 wew. 25, e-mail: b.dietrich@milejczyce.pl

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                   Jerzy Iwanowiec

 

załącznik nr 2 do regulaminu

ZPIN. 271.8.2016

Milejczyce, dn. 25.05.2016 r.

(miejscowość i data)

ZAPYTANIE CENOWE

1. Urząd Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:

 Remont Cmentarza Żołnierzy Armii Czerwonej w Milejczycach .

2. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie  remontu Cmentarza Armii Czerwonej,  polegającego na:

-rozebraniu płyt betonowych pomników – 58 szt.

-rozebraniu nawierzchni betonowych 378 m2

-wykonaniu fundament z betonu B 25 zbrojonego pod płyty granitowe 1,40x0,60x0,25gr. = 0,21m3 x   58  – 12,18m3

-wykonaniu płyt granitowych gr. 6cm x1,5,x 0,70 x 58 szt.  – 60,90m3

-grawerowaniu napisów – litery w ilości 4183 szt.

-grawerowaniu znaków w ilości ( gwiazda + 1944) = 58+58 = 116szt.

-renowacji muru ogrodzenia i cokołu pomnika  - 155mb

-wykonaniu płyt granitowych koloru czarnego pod napisy przykręconej na kotwy o wym. 0,35x0,45=0,1575m2 x 58= 9,135m2

-wyrównanie terenu

-sprzątnięcie terenu po wykonaniu prac

-zasianie trawy 1200m2

-wykonanie dokumentacji fotograficznej ilustrującej prawidłowe wykonanie zadania

3. Termin realizacji zamówienia: do 10 września 2016 r.,

4. Kryteria wyboru oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa zaoferowana cena wykonania prac.

5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

- nazwę wykonawcy,

- adres wykonawcy,

- NIP wykonawcy,

- cenę za jaką wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z podziałem na cenę netto i brutto, a w przypadku robót budowlanych – kosztorys ofertowy,

- termin realizacji zamówienia,

- okres gwarancji (5lat),

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

Oferty prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Milejczycach, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, pokój Nr 2 - Sekretariat.

6. Ofertę należy złożyć w terminie do 31.05.2016 r. do godz. 10.00

7. Otwarcia ofert nastąpi w dniu 31.05.2016 r. o godz. 10.15

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wójt Gminy Jerzy Iwanowiec tel. 796 563 379

                                                               Wójt Gminy

                                                           Jerzy Iwanowiec

O         OFERTA NA: Remont Cmentarza Armii Czerwonej w Milejczycach  /druk doc/

           OFERTA NA: Remont Cmentarza Armii Czerwonej w Milejczycach  /druk pdf/

 

 

                                                                                                         Milejczyce, dn. 01.04.2016 r.

Wójt Gminy Milejczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

 1.  Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 526 o pow. 0,63 ha (BRV- 0,15 ha,  ŁIV-0,19 ha, RIVB- 0,01 ha, RV- 0,18 ha,RVI-0,10 ha).
 2. Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 528 o pow. 0,66 ha (  ŁIV-0,54 ha, RIVB-0,12 ha).

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Milejczyce  z  dnia 11 marca 2016 r

w dniu 10 marca 2016 r. zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia

na środowisko dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie drogi gminnej nr 109099B na odcinku dr. powiatowa nr 1750B

– Kol. Choroszczewo” przewidzianej do realizacji na działce o nr ew. gr  195 położonej w obrębie Choroszczewo.

 

                                                                                                               Milejczyce, dnia 03 marca 2016 r.

ZPIN.6812.8.2015

OGŁOSZENIE -  Wójt Gminy Milejczyce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej

do Gminy Milejczyce położonej na gruntach wsi Rogacze, zamieszczona w wykazie z dnia 05.10.2015 r.

opublikowanym na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Milejczyce (informacja o wywieszeniu

tego wykazu opublikowana została w prasie lokalnej) oraz wysłanym do sołtysa wsi Rogacze:

Działka 58/2 o powierzchni 0,14 ha

 

                                                                                                           Milejczyce, dnia 03 marca 2016 r.

ZPIN.6812.6.2015

OGŁOSZENIE -  Wójt Gminy Milejczyce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej

do Gminy Milejczyce położonej na gruntach wsi Grabarka, zamieszczona w wykazie z dnia 05.10.2015 r.

opublikowanym na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Milejczyce (informacja o wywieszeniu

tego wykazu opublikowana została w prasie lokalnej) oraz wysłanym do sołtysa wsi Grabarka:

Działka 164 o powierzchni 0,36 ha ( B-RVI 0,36 ha, )

                                                                                        Milejczyce, dnia 28 stycznia 2016 r

OBWIESZCZENIE Przebudowa drogi gminnej nr 109099B na odcinku dr. powiatowa nr 1750B – Kol. Choroszczewo przewidzianego do realizacji na działce o nr ew. gr  195 położonej w obrębie Choroszczewo

 

Milejczyce, dn. 29.01.2016 r.

 

        Wójt Gminy Milejczycepodaje do publicznej wiadomości

        wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Rok 2015   

                                                                Milejczyce, dnia 21grudnia 2015 r.

GKOŚ.6220.7.2015

                                                                  INFORMUJĘ:

- o wydanej w dniu 14.12.2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte na działce o nr geod. 1142/12 położonej w obrębie Milejczyce, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki, województwo podlaskie.

- o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Milejczyce ul. Szkolna 5 w pok. 4 w godzinach urzędowania.

 

                                                                                    Milejczyce, dnia 21grudnia 2015 r.

GKOŚ.6220.6.2015

 

                                                                  INFORMUJĘ:

- o wydanej w dniu 21.12.2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Milejczyce, ul. Szkolna 10, dz. nr 745, 749, 750, 1219 gmina Milejczyce, powiat siemiatycki, województwo podlaskie.

- o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Milejczyce ul. Szkolna 5 w pok. 4 w godzinach urzędowania.

 

                                                                                            Milejczyce, dnia 21grudnia 2015 r.

GKOŚ.6220.5.2015

                                                                  INFORMUJĘ:

- o wydanej w dniu 14.12.2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 1MW, realizowanej na działce o nr geod. 290 obręb Rogacze, gmina Milejczyce powiat siemiatycki, województwo podlaskie.

 - o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Milejczyce ul. Szkolna 5 w pok. 4 w godzinach urzędowania.

 

                                                                                            Milejczyce, dnia 21grudnia 2015 r.

GKOŚ.6220.4.2015

                                                                  INFORMUJĘ:

- o wydanej w dniu 14.12.2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 1MW, realizowanej na działkach o nr geod. 34/1 oraz 35 obręb Chańki, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki, województwo podlaskie.

- o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Milejczyce ul. Szkolna 5 w pok. 4 w godzinach urzędowania

      

 

                                                                                           

                                                                                                                   Milejczyce, 21.12.2015

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej
lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

 

                                                                                            Milejczyce, 20.11.2015r

 

ZPIN.271.6.2015

                                   Ogłoszenie wyników zapytania o cenę

                Wójt Gminy Milejczyce informuje , iż prelekcje ekologiczne pt. Ekologicznie! – dla nas, naszej gminy i planety w ramach zadania „Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Milejczyce ”poprowadzi firma AP Edukacja Centrum Kształcenia Sp. Z o.o. z siedzibą w Łodzi, Oddział w Białymstoku. Kryterium wyboru była najniższa cena.

                                                                                       Wójt

                                                                                       Jerzy Iwanowiec

               OGŁOSZENIE !

             Wójt Gminy Milejczyce informuje, iż Gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie    4000 zł (cztery tys. zł) z     przeznaczeniem     na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Milejczyce. Za w/w kwotę została zakupiona pilarka SHINDAIWA ECI 490, prostownik HERKULES 501 oraz siekiery rozłupujące szt. 2.

Rok 2014

Rok 2013

 

 Rok 2012

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Milejczyce

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt

Data wytworzenia: 2018-02-14

Wprowadzający: Eugeniusz Bajenski

Data wprowadzenia: 2012-09-05

Modyfikujący: Eugeniusz Bajenski

Data modyfikacji: 2020-09-30

Opublikował: Eugeniusz Bajenski

Data publikacji: 2012-09-05