RAPORT O STANIE GMINY MILEJCZYCE ZA 2019 R

Raport o stanie gminy

Na podstawie znowelizowanych zapisów ustawy o samorządzie gminnym, Wójt do dnia 31 maja zobowiązany jest do przedstawienia radzie gminy raportu o stanie gminy. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy.

Zgodnie z art. 28 aa. Ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, podczas której zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy, rozpocznie się dnia 30 czerwca 2020 r. o godzinie 10:00.

RAPORT O STANIE GMINY MILEJCZYCE ZA 2019 R

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Milejczyce

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt

Data wytworzenia: 2020-05-29

Wprowadzający: Eugeniusz Bajenski

Modyfikujący: Eugeniusz Bajenski

Data modyfikacji: 2020-06-30

Opublikował: Eugeniusz Bajenski

Data publikacji: 2020-05-29