Kadencja VIII - lata 2018-2023

Zbiór  uchwał Rady Gminy Milejczyce - VIII  kadencji, lata 2018 -2023

115.  UCHWAŁA Nr X/115/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania.
114.  UCHWAŁA  Nr X/114/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
113.  UCHWAŁA  Nr X/113/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Milejczyce.
112.  UCHWAŁA  Nr X/112/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028.
111.  UCHWAŁA  Nr X/111/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
110.  UCHWAŁA  Nr X/110/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Milejczyce.
109.  UCHWAŁA  Nr X/109/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
108.  UCHWAŁA  Nr X/108/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Milejczyce.

107. UCHWAŁA Nr IX/107/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Milejczyce.
106. UCHWAŁA Nr IX/106/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
105. UCHWAŁA Nr IX/105/2020 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Milejczyce do roku 2022” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.
104. UCHWAŁA Nr IX/104/2020 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milejczyce w 2020 roku.
103. UCHWAŁA Nr IX/103/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Milejczyce, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
102. UCHWAŁA Nr IX/102/2020 w sprawie średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Milejczyce;
101. UCHWAŁA Nr IX/101/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
100. UCHWAŁA Nr IX/100/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymii stawki tej opłaty.
99. UCHWAŁA Nr IX/99/2020 zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejczyce;
98. UCHWAŁA Nr IX/98/2020 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.
97. UCHWAŁA Nr IX/97/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

96. UCHWAŁA  Nr VIII/96/2019 w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Milejczyce na 2020 rok.
95. UCHWAŁA  Nr VIII/95/2019 w sprawie planu pracy Rady Gminy Milejczyce na 2020 rok.
94. UCHWAŁA Nr VIII/94/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
93. UCHWAŁA  Nr VIII/93/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.
92. UCHWAŁA  Nr VIII/92/2019 w sprawie skargi na niewłaściwe zachowanie Radnego Rady Gminy Milejczyce Pana Piotr Bojarskiego.
91. UCHWAŁA  Nr VIII/91/2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Milejczyce udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
90. UCHWAŁA Nr VIII/90/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Milejczycach stanowiącej działkę nr 1129/2 o pow. 0,23ha.
89. UCHWAŁA Nr VIII/89/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
88. UCHWAŁA  Nr VIII/88/2019 zmieniająca Uchwałę Nr V/65/2019 Rady Gminy Milejczyce z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu
dostarczania wody na terenie Gminy Milejczyce".
87. UCHWAŁA  Nr VIII/87/2019 w sprawie uchwalenia diety dla sołtysów.
86. UCHWAŁA Nr VIII/86/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Milejczyce.
85. UCHWAŁA Nr VIII/85/2019 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Milejczyce na lata 2019 – 2032.
84. UCHWAŁA Nr VIII/84/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
83. UCHWAŁA Nr VIII/83/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
82. UCHWAŁA Nr VIII/82/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
81. UCHWAŁA Nr VIII/81/2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
80. UCHWAŁA Nr VIII/80/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejczyce.
79. UCHWAŁA Nr VIII/79/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028.
78. UCHWAŁA Nr VIII/78/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejczyce na 2020 rok.
77. UCHWAŁA Nr VIII/77/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2019-2028, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028.
76. UCHWAŁA .Nr VIII/76/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

75. UCHWAŁA Nr VII/75/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
74. UCHWAŁA Nr VII/74/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2019-2028, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028.
73. UCHWAŁA Nr VII/73/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy  na rok 2019.

72. UCHWAŁA Nr VI/72/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Konrada Cezarego Łakomego.
71. UCHWAŁA Nr VI/71/2019 zmieniająca Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Milejczyce;
70. UCHWAŁA Nr VI/70/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
69. UCHWAŁA Nr VI/69/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2019-2028, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028;
68. UCHWAŁA Nr VI/68/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy  na rok 2019;

67. UCHWAŁA Nr V/67/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

66. UCHWAŁA Nr V/66/2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej;

65. UCHWAŁA Nr V/65/2019 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Milejczyce”;

64. UCHWAŁA Nr V/64/2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń po-mocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milejczyce

63. UCHWAŁA Nr V/63/2019 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Milejczyce;

62. UCHWAŁA Nr V/62/2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziału przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;

61. UCHWAŁA Nr V/61/2019 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Milejczyce;

60. UCHWAŁA Nr V/60/2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Milejczyce oraz określenia granic ich obwodów;

59. UCHWAŁA Nr V/59/2019 zmieniając Uchwałę Nr XIX/103/10 w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Milejczycach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Milejczycach;

58. UCHWAŁA Nr V/58/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

57. UCHWAŁA Nr V/57/2019 zmieniająca Statut Gminy Milejczyce;

56. UCHWAŁA Nr V/56/2019 w  sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2022;

55. UCHWAŁA Nr V/55/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy  na rok 2019;

54. UCHWAŁA Nr V/54/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2019 roku;

53. UCHWAŁA Nr V/53/2019  w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Milejczyce;

52. UCHWAŁA Nr V/52/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok;

51. UCHWAŁA Nr V/51/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Milejczyce;

50. UCHWAŁA Nr IV/50/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Milejczyce do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Lot nad Bugiem”.
49. UCHWAŁA Nr IV/49/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku o ukaranie Wójta Gminy Milejczyce.
48. UCHWAŁA Nr IV/48/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Milejczyce.
47. UCHWAŁA Nr IV/47/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
46. UCHWAŁA Nr IV/46/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa na terenie Gminy Milejczyce.
45. UCHWAŁA Nr IV/45/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
44. UCHWAŁA Nr IV/44/2019 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
43. UCHWAŁA Nr IV/43/2019 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milejczyce w 2019 roku.
42. UCHWAŁA Nr IV/42/2019 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Milejczyce.
41. UCHWAŁA Nr IV/41/2019 sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w  2020 roku.
40. UCHWAŁA Nr IV/40/2019 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Wałki.
39. UCHWAŁA Nr IV/39/2019 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Sobiatyno.
38. UCHWAŁA Nr IV/38/2019 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Rogacze.
37. UCHWAŁA Nr IV/37/2019 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Pokaniewo-Kolonia.
36. UCHWAŁA Nr IV/36/2019 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Pokaniewo.
35. UCHWAŁA Nr IV/35/2019 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Nowosiółki.
34. UCHWAŁA Nr IV/34/2019 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Milejczyce II.
33. UCHWAŁA Nr IV/33/2019 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Milejczyce I.
32. UCHWAŁA Nr IV/32/2019  w sprawie zmian w statucie Sołectwa Mikulicze.
31. UCHWAŁA Nr IV/31/2019  w sprawie zmian w statucie Sołectwa Miedwieżyki.
30. UCHWAŁA Nr IV/30/2019 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Lewosze.
29. UCHWAŁA Nr IV/29/2019 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Kościukowicze.
28. UCHWAŁA Nr IV/28/2019 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Klimkowicze
27. UCHWAŁA Nr IV/27/2019 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Grabarka.
26. UCHWAŁA Nr IV/26/2019 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Choroszczewo -Kolonia.
25. UCHWAŁA Nr IV/25/2019 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Choroszczewo.
24. UCHWAŁA Nr IV/24/2019 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Borowiki.
23. UCHWAŁA Nr IV/23/2019 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Biełki.
22. UCHWAŁA Nr IV/22/2019 w sprawie zmian w Statucie Gminy Milejczyce.
21. UCHWAŁA Nr IV/21/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w  zakresie dożywiania w  formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w  postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w  szkole i  w domu” na lata 2019-2023.
20. UCHWAŁA Nr IV/20/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w  szkole i  w domu” na lata 2019-2023.
19. UCHWAŁA Nr IV/19/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce
18. UCHWAŁA Nr IV/18/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy  na rok 2019.

17. UCHWAŁA Nr III/17/2018  w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Milejczyce na 2019 rok.
16. UCHWAŁA Nr III/16/2018 w sprawie planu pracy Rady Gminy Milejczyce na 2019 rok.
15. UCHWAŁA Nr III/15/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
14. UCHWAŁA Nr III/14/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13. UCHWAŁA Nr III/13/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
12. UCHWAŁA Nr III/12/2018 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach.
11. UCHWAŁA Nr III/11/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2022
10. UCHWAŁA Nr III/10/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejczyce na 2019 rok.
9. UCHWAŁA Nr III/9/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy  na rok 2018.
8. UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY MILEJCZYCE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY MILEJCZYCE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Milejczyce.
6. UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY GMINY MILEJCZYCE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
5. UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY GMINY MILEJCZYCE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Milejczyce.
4. UCHWAŁA NR II/4/2018 RADY GMINY MILEJCZYCE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Milejczyce.
3. UCHWAŁA NR II/3/2018 RADY GMINY MILEJCZYCE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Milejczyce.
2. UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY MILEJCZYCE  z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Milejczyce.
1. UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY MILEJCZYCE  z dnia 23 listopada  2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Milejczyce.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Milejczyce

Wytwarzający/odpowiadający: Irena Siemieniuk

Data wytworzenia: 2018-12-14

Wprowadzający: Eugeniusz Bajenski

Modyfikujący: Eugeniusz Bajenski

Data modyfikacji: 2020-09-14

Opublikował: Eugeniusz Bajenski

Data publikacji: 2018-12-14