STAŁY REJESTR WYBORCÓW GMINY MILEJCZYCE

 

/wpis, skreślenie, udostępnienie, w stałym rejestrze wyborców/

 

 

 

I. OPIS :

 •  

  Decyzja o wpisie, skreśleniu lub odmowie wpisu do rejestru wyborców.

 •  

  Udostępnienie rejestru wyborców polegające na okazaniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek.

 

W urzędzie każdej gminy jest prowadzony stały rejestr wyborców, który zapewnia udział w wyborach do Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego w RP, do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego: wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, radnych miasta oraz sejmiku wojewódzkiego, a także w referendum ogólnokrajowym oraz w referendum lokalnym. Na podstawie rejestru wyborców są sporządzane spisy wyborców i spisy osób uprawnionych do udziału w referendum. Rejestr wyborców potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralności. Wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy są wpisani z urzędu do rejestru wyborców w tej gminie

 

 

 

Do rejestru wyborców mogą się dopisać na własny pisemny wniosek:

 •  

  wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,

 •  

  wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy,

 •  

  wyborcy zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem niż zameldowania na pobyt stały,

 •  

  wyborcy będący obywatelami Unii Europejskiej, a niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy i uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców. Ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców na własny wniosek w danej gminie powoduje jego wykreślenie z rejestru w wyborców, w którym był ujęty.

 

Wyborcy wpisani do rejestru na własny wniosek korzystają na obszarze danej gminy z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach powszechnych i referendach, bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w tej gminie w związku z zarządzonymi wyborami lub referendami.

 

Zameldowanie na pobyt stały w gminie powoduje wpisywanie z urzędu do rejestru wyborców w tej gminie i skreślenie z rejestru wyborców w którym wyborca był ujęty.

 

Z rejestru wyborców w danej gminie skreśla się osoby, które zostały: pozbawione praw publicznych, ubezwłasnowolnione lub zostały wpisane na własny wniosek w innej gminie.

 

Wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej gminie, który powrócił do miejsca zameldowania na pobyt stały w Gminie Milejczyce po złożeniu oświadczenia o powrocie do miejsca zameldowania na pobyt stały jest wpisany do rejestru wyborców Gminy Milejczyce

 

Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy, w rejestrze. Udostępnienie rejestru wyborców polega na okazaniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek.

 

 

 

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII:

 •  

  WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

 •  

  wniosek o wpisanie wybory do rejestru wyborców

 •  

  kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby

 •  

  pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 •  

  UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

 •  

  wniosek o udostępnienie rejestru wyborców, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy, w rejestrze.

 •  

  ZGŁOSZENIE WYBORCY WPISANEGO DO REJESTRU WYBORCY W INNEJ GMINIE O POWROCIE DO MIEJSCA ZAMEDOWANIA NA POBYT STAŁY

 •  

  oświadczenie o powrocie do miejsca zameldowania na pobyt stały.

 

III RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT:

 

Wszelkie sprawy dotyczące rejestru wyborców są wolne od opłat.

 

IV. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym Państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Milejczyce

Wytwarzający/odpowiadający: Patryk Michał Radzicki

Wprowadzający: Patryk Michał Radzicki

Data wprowadzenia: 2012-08-29

Modyfikujący: Patryk Michał Radzicki

Data modyfikacji: 2012-08-29

Opublikował: Patryk Michał Radzicki

Data publikacji: 2012-08-29