Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

ROK 2021

WÓJT GMINY MILEJCZYCE                                                             Milejczyce, dnia 26 lipca 2021r.

     17-332 Milejczyc

      ul.Szkolna 5

GKOŚ.6220.4.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 26 lipca 2021r.

podaje się do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Milejczyce zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.: 1161 w obrębie 0010 Milejczyce”.

 

WÓJT GMINY MILEJCZYCE                                                             Milejczyce, dnia 05 lipca 2021r.
     17-332 Milejczyce
      ul. Szkolna 5

GKOŚ.6220.4.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 05 lipca 2021r.-podaje się do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Milejczyce zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.: 1161 w obrębie 0010 Milejczyce”.

 

WÓJT GMINY MILEJCZYCE                                                             Milejczyce, dnia 28 czerwca 2021r.

17-332 Milejczyce

ul. Szkolna 5

GKOŚ.6220.3.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 28 czerwca 2021r.

podaje się do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Milejczyce zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 1954/1 położonej w obrębie Milejczyce, Gmina Milejczyce”.

WÓJT GMINY MILEJCZYCE                                                              Milejczyce, dn. 02 czerwca 2021r.

     17-332 Milejczyce

        ul. Szkolna 5

GKOŚ.6220.2.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 02 czerwca 2021r.

podaje się do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Milejczyce wydał decyzję z dnia 02.06.2021 r. znak: GKOŚ.6220.2.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 458 w obrębie Milejczyce, gmina Milejczyce”.

-Decyzja

-Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

WÓJT GMINY MILEJCZYCE                                                              Milejczyce, dn. 17 maja 2021r.

     17-332 Milejczyce

  1. Szkolna 5

GKOŚ.6220.2.2021

OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 17 maja 2021r.

zawiadamiam o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia  co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty obwieszczenia. .,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 458 w obrębie Milejczyce, gmina Milejczyce”

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MILEJCZYCEZA 2020 ROK

                                              Milejczyce, dn. 22 kwietnia 2021r.
GKOŚ.6220.2.2021
OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY MILEJCZYCE  z dnia 22 kwietnia 2021r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) na podstawie wniosku złożonego przez PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 458 w obrębie Milejczyce,  gmina Milejczyce” zawiadamiam:  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 458   w obrębie Milejczyce, gmina Milejczyce”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

OBWIESZCZENIE  Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

zawiadamia-że w związku ze złożonym wnioskiem wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. użytkowanie wody w rowach i stawach na potrzeby stawów rybnych do hodowli ryb, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 349/4, 349/5, 349/6, 515, 518/1, 518/2 obręb ewidencyjny Milejczyce, gmina Milejczyce, powiat siemiatycki.

ROK 2020

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Milejczyce z dnia 24 stycznia 2020 r.

Program ochrony środowiska dla Gminy Milejczyce do roku 2022.

Prognoza oddziaływania na środowisko ”Programu ochrony środowiska dla Gminy Milejczyce do roku 2022”.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Milejczyce

Wytwarzający/odpowiadający: Bogumiła Dietrich

Data wytworzenia: 2020-01-24

Wprowadzający: Eugeniusz Bajenski

Modyfikujący: Eugeniusz Bajenski

Data modyfikacji: 2021-07-26

Opublikował: Eugeniusz Bajenski

Data publikacji: 2020-01-24