Konsultacje projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Milejczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2020

  PROTOKÓŁ -- z przeprowadzonych konsultacji Wieloletniego programu współpracy  Gminy Milejczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021 — 2025

Konsultacje Wieloletniego programu współpracy Gminy Milejczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi                      w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021 – 2025

Wójt Gminy Milejczyce działając na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz Uchwały Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Milejczyce z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Woj. Podl. Nr. 282, poz.3434), zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Milejczyce w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Milejczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021- 2025, przyjmując termin wyrażenia opinii do 05 sierpnia 2020 roku.

 

ZARZĄDZENIE NR 77/2020 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 17 lipca 2020 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Milejczyce w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Milejczycez organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciena lata 2021 – 2025

FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW

 

 

  Zarządzenie Nr 109/2016
    Wójta Gmimny Milejczyce
    z dnia 08 września 2016r.
    w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Milejczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2020

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Milejczyce z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urzęd.Woj.Podl. Nr. 282, poz.3434) zarządzam co następuje:
§ 1.    Przeprowadzić konsultacje  projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Milejczyce z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2020.
§ 2.    W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn.zm.) działające na terenie gminy Milejczyce.
§ 3.    Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 09 września 2016r., termin zakończenia na dzień 16 września 2016r.
§ 4.    Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie projektu programu, a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków odnośnie programu współpracy.
§ 5.    1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały będącej przedmiotem konsultacji oraz wyrażeniu swojej opinii na jej temat.
2.    Projekt uchwały o której mowa w § 1 oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony w dniu 09 września 2016r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Milejczyce, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.ug.milejczyce.wrotapodlasia.pl/ oraz będzie dostępny od ww. terminu w Urzędzie Gminy Milejczyce,  pokój nr 2 (sekretariat).
3.    Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Milejczyce lub  elektronicznie na adres e-mail gmina@milejczyce.pl w terminie określonym w § 3.
§ 6.    Informacja o wynikach konsultacji podana będzie do wiadomości na tablicy informacyjnej Urzędu oraz w BIP Gminy Milejczyce.
§ 7.    Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektor ds. sekretariatu.
§ 8.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                                                                                                                                       Wójt
                                                                                                                                                                                                                               Jerzy Iwanowiec

Treść zarządzenie  -pdf

Treść zarządzenia - doc

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Milejczyce

Wytwarzający/odpowiadający: Inspektor Irena Siemieniuk

Data wytworzenia: 2016-09-08

Wprowadzający: Eugeniusz Bajenski

Modyfikujący: Eugeniusz Bajenski

Data modyfikacji: 2020-08-06

Opublikował: Eugeniusz Bajenski

Data publikacji: 2016-09-08